Güncel Destek ve Teşvikler

IPARD Kırsal Kalkınma Programı Destekleri

ADAY ÜLKELER İÇİN IPA BİLEŞENLERİ NELERDİR?

 • Geçiş Yardımı ve Kurumsal Yapılanma
 • Sınır Ötesi İşbirliği
 • Bölgesel Kalkınma
 • İnsan Kaynaklarının Gelişimi
 • BİLEŞENİ KIRSAL KALKINMA (IPARD)

 IPARD Programının Genel Amaçları 

 

 • Tarım sektörünün modernizasyonuna katkıda bulunmak
 • Gıda işleme sektörüne yeni teknolojiler ve yenilikler sunmak, tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratmak
 • Birincil ürünlerin üretiminde sürdürülebilirlik sağlamak
 • AB Ortak Tarım Politikası ile ilgili topluluk mevzuatının ve ilgili politikaların uygulanması için Türkiye’nin hazırlanmasına katkıda bulunmak
 • Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartları veya diğer standartların iyileştirilmesini teşvik etmek
 • Tarım-çevre önlemleri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması ile ilgili eylem planını hazırlamak
 • İş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak
 • Göçü engellemek

 

IPARD PROGRAMININ UYGULANDIĞI İLLER

(Program şu an; Trabzon, Ordu ve Giresun illeri dahil olmak üzere 42 ile yayılmıştır.)

 

IPARD Programı-Desteklenecek Tedbir ve Alt-Tedbirler

 

 

101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK

STANDARTLARINA YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK YATIRIM

 

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

 

101-2 Et Üreten Tarımsal İşletmeler

 

 

103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR

 

103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

103-2 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

103-3 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

 

302-1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

 • Arıcılık
 • Süs bitkileri
 • Tıbbi ve aromatik bitkiler

 

302-2 Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

 • El sanatları
 • Yerel Tarım ve Gıda Ürünleri

 

302-3 Kırsal turizm

 

302-4 Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

 

SAĞLANACAK MALİ DESTEĞİN ŞEKLİ-KAYNAĞI

YARDIM ORANI   %50

 

İstisnalar :  Süt ve Et Üreten Tarımsal işletmeler için 40 yaşın altında olması ve yatırımın dağlık alanda olması kriterlerini

sağlayan başvuru sahipleri % 65 oranında yardım alabilir.

 

Desteğe Esas Uygun Harcama Tutarı

 • Minimum 10.000 €
 • Maksimum 3.000.000 €

 

Taksit Sayısı

 • TEK TAKSİT: 10.000-250.000 €
 • 2 TAKSİT: 250.001-1.000.000 €
 • 3 TAKSİT: 1.000.001-3.000.000 €

 

Başvuru Sahibi

 

Gerçek Kişi

 • Başvuru Sahibinin Gerçek kişi olması durumunda kendisi

 

Tüzel Kişi

 • Başvuru Sahibinin Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi

 

Dikkat Edilecek Hususlar

 • IPARD Programı uygulama süresince birden fazla proje teklifi sunabilir; ancak desteklenecek proje sayısı dördü geçemez.
 • Başvuru sahibi, aynı başvuru çağrı döneminde birden fazla proje başvurusu yapamaz.
 • Başvuru sahibi, ancak bir yatırımı sona erdiğinde (nihai ödemeden sonra) IPARD desteğine yeniden başvurabilir.
 • Eğer 4 projede aynı tedbir-alt tedbir kapsamında hazırlanacaksa, bu dört projenin uygun harcamaları toplamı o tedbir için belirlenmiş olan üst sınırı geçemez.

 

Başvuru Koşulları

 • IPARD KAPSAMINDA YAPILACAK YATIRIMLAR İŞLEME VE PAZARLAMA YATIRIMLARI HARİÇ

KIRSAL ALANDA  YER ALMALIDIR!

 

Kırsal Alan Nedir?

 • Nüfusu 20 binden fazla olan yerleşim birimleri kent, diğer yerleşim birimleri kırsal alan kabul edilmektedir. Türkiye nüfusunun %30’u kırsal alanlarda yaşamaktadır.

 

Dağlık Alan Nedir?

 • IPARD Programı’nın uygulamaları kapsamında dağlık alan: 1000 metre rakımdan yüksek ya da rakımı 500-1000 metre

arasında eğimi ise %17’den fazla olan alanlardır.

 

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir)

 

Başvuramayacak olanlar kimler?

 • TTK kapsamında İflas/tasfiye
 • Sosyal sigorta primi veya vergi borcu
 • Kesinleşmiş yargı kararı
 • TKDK kara liste
 • TKDK ile yapılan sözleşmeyi ciddi ihlal

 

Sağlanması Gereken Genel Koşullar

 • 65 yaş sınırı
 • Mesleki yeterlilik
 • Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olma
 • Vergi borcu
 • SGK Prim borcu
 • Adli Sicil Kaydı

 

UYGUN YATIRIMLAR - UYGUN OLMAYAN YATIRIMLAR

Destek verilecek uygun yatırım alanları nelerdir?

 • Makine ve ekipman alımı/Bilgi Sistemleri Alımı
 • Yapım İşleri
 • Hizmet Alımı
 • Proje Görünürlüğü

Uygun Olmayan Harcamalar

 • Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
 • İkinci el makine ve ekipman alımı,
 • Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması,
 • KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergi ve harçlar-Gümrük resmi ve ithalat vergileri,
 • İşletme giderleri-Bakım ve amortisman giderleri,
 • Her türlü kira gideri,
 • Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve
 • Sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,
 • Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,
 • Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,
 • Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,
 • Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,
 • Canlı hayvan alımı

 

GÖRÜNÜRLÜK

 • BİR ADET PANO
 • Uygun harcama tutarı 500.000 € ve üzerinde olan faydalanıcılar
 • BİR ADET TABELA
 • Uygun harcama tutarı 500.000 €’ya kadar olan faydalanıcılar

 

TEKLİFLER

TEKLİF ALMA KURALLARI, KURUM TARAFINDAN BELİRLENEN UYGUN HARCAMALAR İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR

 • Proje kapsamında planladığı satın alımlar için bir piyasa araştırması yapacak.
 • Araştırma neticesinde ortalama fiyatları belirleyecek.
 • Buna göre alım değerinin, 10.000 AVRO’nun üzerinde mi, yoksa altında mı olduğuna karar verecektir.
 • 10.000 Avro üzerindeki satın alımlar için EN AZ 3 FARKLI POTANSİYEL TEDARİKÇİDEN  3  GEÇE RLİ

 TEKLİF , 10.000 Avro ve altındaki satın alımlar için EN AZ  1  GEÇ E RLİ T EKLİF  ALMAK ZORUNDADIR.

 •  Başvuru sahibi aldığı teklifleri değerlendirecek ve EN U YGUN TE KLİFİ seçecektir.
 • Geçerli tekliflerin değerlendirilmesinde en önemli kural,
 • TOPLAMDA EN DÜŞÜK DEĞERE SAHİP GEÇERLİ TEKLİFİN iş planı bütçelendirmesinde kullanılacak olmasıdır.

 

YATIRIMIN UYGULAMA SÜRESİ

 • Yatırımın uygulama süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren yatırımın tamamlanmasına kadar geçen süredir.
 • Bu süre 24 ayı geçemez.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

Başvuru Paketi

BAŞVURU SAHİBİ;

 • Başvuru paketinin aslı ve 2 kopyası için ayrı klasörler hazırlanmalıdır.
 • Bir orjinal iki kopya  olarak hazırlanan başvuru paketi yatırımın uygulanacağı ildeki TKDK il Koordinatörlüğü’ne sunulmalıdır.
 • Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu Merkezi’ne (Ankara) yapılacak başvurular ile posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslerle teslim edilen başvurular kabul edilmez.

 

BİR BAŞVURU PAKETİNİN İÇERİSİNDE NELER OLMALIDIR?

 • Başvuru formu ve ekleri
 • İş planı
 • Teknik proje

 

Başvuru Formu Ekleri Nelerdir?

 • A1. Taahhütnameler
 • A2. Resmi belgeler
 • A3. Uygun / uygun olmayan harcamalar detaylı tabloları ve danışman firma ve tedarikçi bilgileri tablosu
 • A4. Seçilen teklifler ve ekleri
 • A5. Seçilmeyen teklifler ve ekleri
 • A6. Maliyetleri gerekçelendirme tablosu
 • A7. Yasal mali tablolar
 • A8. Mevcut varlıklar
 • A9. Yatırımın yapım işlerini içermesi durumunda metraja esas teşkil eden projeler ve metraj cetveli
 • A10. Yatırımın makine-ekipman alımı ile ilgili olması durumunda, makine- ekipman yerleşim planı ve listesi
 • A11. Yapı ruhsatı yada yapı ruhsatı alınmasına gerek olmadığını gösteren resmi yazı

 

**TEDBİR BAZINDA RESMİ BELGE VE TAAHHÜTNAMELER DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEKTEDİR

 

MEVCUT İŞLETMELER

Ulusal minimum standartları sağladığına dair resmi belgeleri başvuru aşamasında sunmak zorundadır. (Örneğin; Kamu sağlığı, Gıda Hijyeni, Çevre koruma, İşletme Belgesi, Hayvan Refahı vs…)

 

MEVCUT İŞLETMELER

Yatırımlarının sonunda AB Standartlarını sağlayacağı ve belgelendireceğine dair taahhütname vereceklerdir.

 

YENİ İŞLETMELER

Yatırımlarının sonunda AB ve Ulusal Standartları sağlayacaklarını belgelendireceğine dair taahhütname vereceklerdir

 

BAŞVURULARIN KABULÜ

 

İl Koordinatörlükleri, Başvuru Kabul İşlemleri

 • Başvuru Paketini Teslimi
 • İdari ve Uygunluk Kontrol İşlemleri
 • Yerinde Kontroller

 

Merkez Başvuru Değerlendirme İşlemleri

 • MALİ DEĞERLENDİRME
 • Projenin Mali Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi
 • Proje Karlılığının Değerlendirilmesi
 • Duyarlılık Analizi
 • BAŞVURU SAHİBİNİN YÖNETİM VE TEKNİK KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • PAZARLAMA KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

* Bütün uygun projeler,  IPARD Proje Seç i mi ne Esas Sırala ma Krit erleri  puanına ve  İş Planı Değerlendirmesi Sonucu alınan puana göre sıralandırılırlar. Sıralama tedbir ve alt tedbirler baz alınarak yapılır.

 

Sıralama Kriterleri

 

1. Kriter

Başvurular, IPARD PROJE SEÇİMİNE ESAS SIRALAMA KRİTERLERİNDEN ALINAN PUANLARA GÖRE sıralanır.

2. Kriter

 İki veya daha fazla başvurunun IPARD proje seçimine esas sıralama kriterlerine göre eşit puan alması

durumunda, İŞ PLANLARINA VERİLEN PUANLAR dikkate alınır.

3. Kriter

İki ve daha fazla projenin her iki puan sonuçları (IPARD sıralama kriterlerine göre alınan puan, iş planından

alınan puan) eşitse, bu durumda BAŞVURUNUN TESLİM TARİHİ VE SAATİNE GÖRE İLK SUNULAN PROJE BİR ÖN SIRADA LİSTELENİR.

 

SÖZLEŞME

•    SÖZLEŞME AŞAMASINDA:

 • Sözleşme imzalama aşamasında, başvuru sahibinin uygunluk şartları ve başvuru paketinde sunmuş olduğu belgelerin geçerliliği yeniden kontrol edilecektir.
 • Yapılan değerlendirmeler sonucu uygun olan Projeler IPARD sıralama kriteri ve İş Planından alınan puanlarına göre sıralanarak PDSK ya sunulur ve bütçe olanaklarının elverdiği kadar proje desteklenmek üzere PDSK tarafından belirlenir.
 • Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile Sözleşme imzalanır.
 • Desteklenmek üzere Sözleşme imzalayan başvuru sahipleri ve ilgili projeler Kurum İnternet sitesinde ilan edilir.
 • Projelerin uygulama döneminde faydalanıcının talebi ve Kurumun onayı ile sözleşmelerde değişiklik yapılabilir. Bu durumlarda ilgili sözleşmeler için zeyilname hazırlanır.
 • Sözleşmeler belirli koşullarda askıya alınabilir
 • Sözleşmeler faydalanıcının talebi yada kurum kararıyla fesih edilebilir.

 

ÖDEME TALEBİ, ÖDEME ÖNCESİ YERİNDE KONTROL VE ÖDEMELER

 

Ödeme Talebi

Başvuru sahibi tarafından yatırımını uyguladıktan sonra yaptığı harcamalara ilişkin Kurumumuza ödeme talep paketi sunulur. Taksit sayısına göre başvuru sahibi en fazla 3 tane ÖTP sunabilecektir.

 

Ödeme Öncesi Yerinde Kontrol

 

Ödeme Öncesi Yerinde Kontroller faydalanıcının sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini ve Ödeme Talep

Paketinde yer alan yatırım ve harcamaların gerçekleştirip gerçekleştirilmediğini kontrol etmek için yapılır.

 

Ödemeler

Ödeme talep paketinin eksiksiz olarak il koordinatörlüğüne teslim edilmesinden sonra, azami 3 ay içerisinde ödemeler gerçekleştirilir.

 

UYGULAMA SONRASI YERİNDE KONTROL VE İZLEME

Uygulama Sonrası Yerinde Kontrol

Uygulama sonrası yerinde kontrolün amacı; ödemesi yapılmış projelerin; TKDK ve faydalanıcı arasında imzalanan Sözleşme ve eklerindeki şartların devam edip etmediğini kontrol etmektir.

 

İzleme

YATIRIM TAMAMLANDIKTAN VE ÖDEME YAPILDIKTAN SONRAKİ İZLEME SÜRESİ  5 YILDIR.

 

BİR BAŞVURU PAKETİNİN KURUM İÇİ İŞLEMLERİ

 

 

E-Bülten

E Bülten

Döviz Kurları

Yayınlarımız

Etkinlik Takvimi

Kasım 2019
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Hava Durumu

Güneşli

19.44°C

Ordu, Türkiye

Güneşli

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.