Güncel Destek ve Teşvikler

Kalkınma Ajansı Destekleri

Genel Bilgiler

Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü çalışma ve finansman mekanizmasına  sahip,  kâr  amacı  gütmeyen,  çabuk  karar  alıp  uygulayabilen,  merkezi  ve  yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK'ları bir araya getiren, Kamu tüzel kişiliğine sahip, düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma birimleridir.

Teknik  kapasitesi  yüksek,  uygulayıcı  değil  faal  bölgesel  aktörleri destekleyici, koordinatör  ve katalizör olarak faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları, sorumluluk alanlarında sivil toplum kuruluşları, kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  özel  sektör  işbirliklerini  belirli  bir  plan  çerçevesinde  geliştirerek bölgesel kalkınma sağlamayı amaçlar.

Mevzuatın öngördüğü üzere Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler teknik destek ve mali destekler olarak ikiye ayrılır. Mali destekler ise faiz desteği, faizsiz kredi desteği ve doğrudan finansman destekleri olarak üçe ayrılır.  Doğrudan finansman destekleri,  proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği ve doğrudan faaliyet desteği şeklinde uygulanır. Gerekli görülen durumlarda ajans aşamalı teklif çağrısı yöntemi ile destek sağlayabilir.

 Her bir destek türüne ilişkin kurallar farklıdır ve her ilan döneminde ilgili destek türüne ilişkin standart kuralların yanı sıra destek programına özgü bazı kurallar da belirlenebilmektedir. Bu kurallar her destek türüne ilişkin hazırlanan başvuru rehberlerinde düzenlenir.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, yıllık çalışma programında ve ilgili başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla; özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin projelerine mali destek sağlayabilir.

Mali Destekler

1. Faiz Desteği,

2. Faizsiz Kredi Desteği,

3. Doğrudan Finansman Desteği, olarak üçe ayrılır.

Faiz Desteği 

Faiz desteği, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından önceden hazırlanacak başvuru rehberinde belirtilen niteliklere sahip kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin, başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki  projelerini  kapsayan  bir  mali  destek  türüdür.  Faiz  desteği,  ilgili  aracı  kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

Mevzuat gereği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği ajansın kuruluş tarihinden itibaren üç takvim yılından önce verilemez.

Faizsiz Kredi Desteği

Faizsiz kredi desteği, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından önceden hazırlanacak başvuru rehberinde belirtilen niteliklere sahip kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin, başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projelerini kapsayan bir mali destek türüdür. Faizsiz kredi desteği, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.

Faizsiz kredi desteği programlarında, yararlanıcıya sözleşme tarihinden  itibaren en az üç ay geri ödemesiz dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde tamamlanır.

Mevzuat gereği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği ajansın kuruluş tarihinden itibaren üç takvim yılından önce verilemez.

Doğrudan finansman desteği, Ajansın çeşitli proje ve faaliyetlere çoğunlukla Proje Teklif Çağrısı yöntemiyle  kullandırdığı  karşılıksız desteklerden oluşur.  Ancak Ajans istisnai olarak,  proje teklif çağrısı yapmaksızın, proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle Doğrudan Faaliyet Desteği ve Güdümlü Proje Desteği şeklinde de destek sağlayabilir.

Doğrudan Finansman Desteği üç farklı şekilde uygulanır:

 •  Proje Teklif Çağrısı Yöntemi
 •  Doğrudan Faaliyet Desteği
 •  Güdümlü Proje Desteği

Proje Teklif Çağrısı Yöntemi

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Proje teklif çağrısının ayrıntıları proje teklif çağrısına çıkıldığında ilan metninde ve başvuru kılavuzunda yer alacaktır.

Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu sınırlar belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel başvuru sahiplerinin niteliği, uygun görülen proje konuları ve maliyetler,  program  bütçesi,  mevzuatta  bu  konuda  belirlenmiş  sınırlar  gibi  unsurlar  göz  önünde tutulur.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek projelerin eş finansman katkısı toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde ellisidir ve hiçbir surette azaltılamaz. Bu oran bölgenin sosyo- ekonomik gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurularak artırılabilir.

Aşamalı proje teklif çağrısı, proje teklif çağrısı yöntemi gibi, belirli bir destek programı kapsamında nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara  uygun  olarak  proje  teklifi  sunmaya  davet  edilmesidir.  Aşamalı  proje  teklif  çağrısı yönteminde farklı olarak ilk aşamada potansiyel yararlanıcıların başvuru rehberinde belirtilen esas ve usuller  çerçevesinde  hazırlanmış  ön  proje  başvuruları  alınır.  Yapılan  değerlendirme  ve  seçim sonucunda ön proje başvuruları yeterli bulunan proje sahiplerinden, ikinci aşamada nihai proje başvuruları alınır.

Ajans, bölge planı ve programları ile çalışma programı önceliklerine uygun olarak;

 • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının geliştirilmesine,
 • Rekabet etme potansiyelinin harekete geçirilmesine,
 • Teknolojik altyapının iyileştirilmesine,
 • Girişimcilik  ve  yenilikçilik  kapasitesinin  artırılmasına  hizmet  eden  iş  geliştirme  merkezi, teknoloji geliştirme merkezi, teknopark gibi büyük bütçeli altyapı ve işletme proje ve faaliyetlerine,
 • Başta  küçük  ve  orta  büyüklükteki  işletmelere  sağlananlar  olmak  üzere  geniş  yararlanıcı kitleler için alt program şeklindeki yenilikçi destek sistemlerinin ve ara destek mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlere,
 • Yerel yönetimlerin küçük ölçekli alt yapı proje ve faaliyetlerine,
 • Detaylı  proje  hazırlık süreci  gerektiren  diğer  alanlara  yönelik olarak aşamalı  proje  teklif çağrısı yöntemi uygulayabilir.

 

Aşamalı proje teklif çağrısı yönteminde ilan ve başvuru süreçleri proje teklif çağrısı yöntemi esas ve usulleri aynen takip edilerek tamamlanır. Ön proje başvurularının sunulması için tanınacak süre, proje teklif çağrısı ilanı tarihinden başlamak üzere, otuz günden az ve kırk beş günden fazla olamaz.

Güdümlü proje desteği, bölgesel gelişmeyi hızlandırmaya ve bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeye katkıda bulunacak projelere, proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş destek türüdür.

Ajans projenin genel çerçevesini ve uygulanacak alanı belirledikten sonra projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri de tespit etmektedir. Bu tür desteklerde üniversite, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.

Güdümlü  Proje  Desteği  kapsamdaki  projelere  sağlanacak  mali  destekler,  küçük  ölçekli  altyapı projeleri için ajans bütçesinden ayrılan kaynaktan karşılanır. Bu tür projelerin uygulama süresi iki yılı geçemez.  Ajans  bu  tür  desteklerde  proje  başına  en  fazla  yüzde  doksan  oranında  mali  destek sağlayabilir.

Doğrudan Faaliyet Desteği

Doğrudan faaliyet desteği mevzuata uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye ve yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Doğrudan faaliyet desteği ile yatırım bileşeni olmayan faaliyetlerin desteklenmesi esastır. Doğrudan faaliyet desteği kapsamında finanse edilen projelerin azami süresi üç aydır. Üç aylık uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra başlar.

Doğrudan faaliyet desteğinden yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler,   kooperatifler ve sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

Ajans, doğrudan faaliyet desteği kapsamında bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan stratejik öncelikler doğrultusunda tanımlanan faaliyetlere destek verir. Bu nedenle projelerin uygulamada olan plan ve programlarla uyumlu olması şartı aranacaktır. Doğrudan faaliyet desteği alabilecek faaliyetler şunlardır:

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetler,
 • Ulusal ve uluslararası alanlarda bölgenin ve bölgedeki yatırım fırsatlarının tespit ve tanıtımına yönelik faaliyetler,
 • Bölge için kritik öneme sahip, özellikle bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye ilişkin araştırma ve planlama çalışmaları,
 • Çevresel, tarihi, kültürel, doğal ve toplumsal değerlerin tanıtılmasına, korunmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
 • Bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler,
 • Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edecek ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetler,
 • Bölgedeki insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlamaya yönelik faaliyetler.

Doğrudan faaliyet desteği Programı kapsamında proje başına verilecek asgari ve azami tutarlar mevzuatta belirlenmiş sınırlar çerçevesinde her destek programı için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından belirlenir.Ayrıca, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan talep edilen hiçbir destek, proje teklifinin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 100’ünden fazla olamaz. Yani, uygun maliyetler toplamı

50.000 TL olan bir proje için 60.000 TL veya uygun maliyetler toplamı 100.000 TL olan bir proje için 24.000 TL destek sağlanamaz

 

Teknik Destekler

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları, ve sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

 

Teknik destek; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler şeklinde sağlanabilir.

Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Destek faaliyetlerinin   gerçekleştirilebilmesi   için   gerekli   çalışma   materyalleri  ile   eğitim,   çalıştay  vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır.  Ajans  bu  destekleri  mevcut  bütçe  ve  personel  imkânları  çerçevesinde  temelde  kendi personeli eliyle sağlar. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.

Ajans  tarafından  sağlanacak  teknik  destek;  Ajans  tarafından  yayınlanan  herhangi  bir  proje  teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla; (a) Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini ve (b) diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamak zorundadır.

Ajans aynı proje veya faaliyet için, mali destek veya teknik destekten sadece birini sağlayabilir. Ancak,  girişimcilik ve  yenilikçilik altyapısını  geliştirme  amaçlı  güdümlü  projeler  için bu  hüküm uygulanmaz.

E-Bülten

E Bülten

Döviz Kurları

Yayınlarımız

Etkinlik Takvimi

Kasım 2019
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Hava Durumu

Güneşli

19.44°C

Ordu, Türkiye

Güneşli

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.