Güncel Destek ve Teşvikler

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri

1. ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER

1.1.TANIMLAR

 • Alan bazlı destekleme ödemeleri, ilgili kayıt sistemlerinde oluşturulacak icmaller üzerinden 2012 yılı için 2013 yılında 2013 yılı tarımsal destekleme bütçesinden  gerçekleştirilecektir.
 • Müracaat edilen toplam arazi miktarı minimum 1 dekar olmalıdır.
 • Çiftçi Kayıt Sistemi: Çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanıdır.
 • Organik tarım, üretim sürecinde kimyasal gübre ve ilaçların kullanımına hiçbir şekilde izin verilmeyen bir üretim çeşididir.
 • Organik Tarım Bilgi Sistemi: Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca oluşturulan veri tabanı
 • İyi Tarım Uygulamaları,   tarım uygulamalarındaki kimyasal ilaç ve kimyasal gübrelerin kullanımının insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tatbik edilmesidir.

 

1.2. MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

Desteklemeye İlişkin 2012 Yılı Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120507-3.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120615-22.htm

 

 • Çiftçilere,  yılı içerisinde  işledikleri  Çiftçi  Kayıt  Sistemi’nde  (ÇKS)  kayıtlı  tarım arazisi  büyüklüğü  dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacaktır.
 • Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, 31/12/2012 günü mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği
 • şekliyle yapılır.

 

MAZOT, GÜBRE ve TOPRAK ANALİZ DESTEĞİ

Sıra

No

Desteğe Konu Ürünler

Mazot Destekleme

Tutarı (TL/dekar)

Gübre Destekleme

Tutarı (TL/dekar)

1

Peyzaj  ve  Süs  bitkileri,  Özel  Çayır,

Mera ve Orman emvali

2,7

3,7

2

Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru

bit., Sebze, Meyve

4

5

3

Yağlı   Tohumlu   bitkiler   ve   Endüstri

Bitkileri

6,4

6,3

4

Toprak Analiz Desteği(2012 ÇKS Kayıtlı Üreticileri)

2,5

 

 •  ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2012 tarihi ile 31/12/2012 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.
 •  Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2012 tarihi ile 31/12/2012 tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder.

 

1.3. ORGANİK TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ 

 •  Organik  Tarım Desteği  (OTD)  ödemesi;  Organik  Tarım Yönetmeliğine  göre  organik  tarım  yapmakta  olan, Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı çiftçilere yapılacaktır.
 •  OTD  ödemesinden  faydalanmak  isteyen  çiftçilerin,  14/1/2013  -  29/3/2013  tarihleri  arasında  OTD  başvuru dilekçesi ve eki ile ÇKS’de kayıtlı oldukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.  Uygunluk  belgesini  başvuru  sırasında  getiremeyen  çiftçilerin  başvurusu  alınır.  Ancak,  bu durumda olan çiftçilerin bu belgeyi 29/3/2013 tarihine kadar teslim etmeleri zorunludur. Çiftçilerin uygunluk belgesini almak üzere sözleşmeli olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaatı esnasında 2013 üretim sezonuna ait ÇKS belgelerini vermeleri esastır.

 

ORGANİK TARIM DESTEĞİ

Sıra

No

Desteğe Konu Ürünler

Destek Miktarı

(TL/dekar)

1

Organik Tarım (Meyve, sebze)

35

2

Organik Tarım (Tarla Bitkileri)

10

3

Organik Tarım (Hayvancılık, Arıcılık, Su ürünleri)

Aldığı desteğe % 50 İlave

 

1.4. İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ

Desteklemeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120612-17.htm

 • İyi Tarım Uygulamalarında, kimyasal ilaç ve kimyasal gübrelerin kullanımı insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tatbik edilmektedir. Gübreler, toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre uygulanır. Hasat edilen ürünler yetkili ve akredite laboratuvarlarda kalıntı analizine tabi tutularak, insan sağlığı açısından zararlı kimyasal madde olup olmadığının tespiti yapılır. İnsan sağlığı açısından riskli kimyasal kalıntı bulunan ürünlere İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası düzenlenmez.
 • İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilen özel kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından düzenlenir. Bu nedenle, üreticilerin Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara başvurması gerekmektedir. Başvuruda bulunan üreticilerin üretim süreci bu kuruluşlar tarafından denetlenerek, iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretildiği anlaşılan ürünlere İyi Tarım Sertifikası verilir.
 •  Çiftçilerin, 1/2/2013 tarihinden itibaren 15/3/2013 günü mesai saati bitimine kadar İTUD başvuru dilekçesi ile ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, 1/1/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında düzenlenen ve 2012 yılında geçerli olan İTU sertifikası ile birlikte yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İTU sertifika ekini ibraz etmek zorundadır.

İYİ TARIM DESTEĞİ

Sıra

No

Desteğe Konu Ürünler

Destek Miktar (TL/dekar)

1

İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze)

25

2

İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı)

100

                              

 •  Büyük bir perakende firması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına “Yaş Sebze ve Meyve Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Projesi” adıyla bir proje sunmuş ve bu proje kabul edilmiştir. Proje kapsamında İyi Tarım Uygulamaları standartlarına uygun üretim yapmayı seçen ve bu firma ile sözleşme imzalayan çiftçiler, ürettikleri yaş meyve sebzenin tamamını bu perakende firmasına satmaktadırlar.
 •  Bu perakende firmasının  sadece iyi tarım uygulamaları sertifikalı üreticilerden ürün satın alma kararı ile birlikte yaklaşık 2 bin çiftçi, “İyi Tarım Uygulamaları “ standartlarına göre üretim yapmaya başlamıştır.

 

2. FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

 • TR90 bölgesinde fark ödemesi kapsamında desteklenecek Tarım Havzaları, Kapsadığı İller ve desteklenecek olan ürünler aşağıda verilmiştir:
 • Kaçkar, Doğu Karadeniz: (Artvin, Rize, Trabzon) - Buğday, Çavdar, Çay, Dane Mısır,  Kanola
 • Çoruh,Harşit:(Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Artvin, Erzurum, Ardahan) Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf
 • Yukarı Fırat Havzası (Erzincan, Sivas, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt): Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
 • Yeşilırmak Havzası:(Çorum,Amasya,Tokat,Ordu,Yozgat,Samsun,Kastamonu,Çankırı,Sinop,Giresun,Sivas) Arpa,  Aspir,  Buğday,  Çavdar,  Çeltik,  Dane  Mısır,  Kanola,  Kuru  Fasulye,  Mercimek,  Nohut,  Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
 • Orta Karadeniz:(Samsun, Sinop, Ordu, Giresun) Arpa, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık

Ayçiçeği, Yulaf

 • Ürün satış belgesi; Vergi Usul Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ikinci sureti ya da onaylı fotokopisidir.
 •  Müracaatlar ürün satış belgesi ile birlikte İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılacaktır.
  • Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru başlangıç tarihleri, son başvuru tarihleri ise bağlı bulundukları ilin veya ilçenin İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.
  • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı tarafından 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan Fındık Üretici Belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere yılda bir defaya mahsus olmak üzere 2009, 2010 ve 2011 yıllarında her yıl için 150 TL/dekar  alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır. Bu destek 2012 yılından itibaren uygulanmak üzere 170 TL/dekar olarak 3 yıl süresince uzatılmıştır.
  • Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararın 1 inci maddesinde belirtilen il ve ilçelerdeki, 1 inci, 2 nci ve % 6’dan daha az eğimli 3 üncü sınıf tarım arazilerinde ve rakımı 750 metrenin üzerindeki ruhsatsız fındık bahçelerini sökerek, alternatif ürüne geçen kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticilere, 2009-2012 yılları arasında sonbahar ve ilkbahar ekim/dikim dönemleri dikkate alınarak telafi edici ödeme yapılır. Telafi edici ödemeler için üretici başvuruları, 2009-2012 yılları arasında sonbahar ve ilkbahar ekim/dikim dönemlerinde, Eylül- Haziran ayları arasında yapılır.2011-2012 döneminde başvuranlara 300 TL/da telafi edici ödeme yapılır.

 

DESTEKLEME TUTARLARI:
 

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

Sıra

No

Desteğe Konu Ürünler

Birime Destek (Krş/Kg)

1

Yağlık Ayçiçeği

24

2

Kütlü Pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları

kullananlar)

46

3

Soya Fasulyesi

50

4

Kanola

40

5

Dane Mısır

4

6

Aspir

40

7

Zeytinyağı

50

8

Buğday

5

9

Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

5

10

Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek

10

11

Çay

12

 

3. HAYVANCILIK DESTEKLERİ

3.1.TANIMLAR

 •  Anaç Manda: 1/1/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi manda
 •  Anaç Sığır: 1/1/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığır
  • Birlik: Hayvancılık ve su ürünleri konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kurulan birlikler
  •  Damızlık Anaç Koyun-Keçi: 15 ay ve üzeri yaşta olan dişi koyun ve keçi
   • E-Islah: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanı
   • Hastalıktan  Ari  İşletme:  Koruyucu  tedbirlerin  alınarak  işletmedeki  hayvanların  sığır  tüberkülozu  ve  sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletme
   • Hayvan Kayıt Sistemi: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet veri tabanı
   •  Soykütüğü-Önsoykütüğü  Sistemi:   Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Bakanlığı  ve  Türkiye  Damızlık  Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında E-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemi
 • Su Ürünleri Kayıt Sistemi: Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemi
 •  Türkvet: İşletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanı
  • Ulusal Süt Kayıt Sistemi: Üreticilerin sattığı süt ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Süt Üreticileri Birliklerince ortak tutulan kayıt sistemi

 

3.2.ANAÇ SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLERİ

 • Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği yapan, 31/12/2012 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir.
 • 200  baştan  fazla  hayvan  bulunduran  yetiştiriciler  hariç,  tam  ödeme  yapılır.  Anaç  manda  desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz. 200 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.
 •  Destek miktarları:
  •  Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 225 TL/baş;
  •  Etçi ırklar anaç sığır anaç manda için 350 TL/baş
  •  Anaç manda için 350 TL/baş
  •  Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave  için 60 TL/baş’tır.
 •  Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/Üretici  örgütleri,  kooperatifler  bölge  veya  il  üst  örgütleri  aracılığıyla  olmak  üzere  üyeleri  adına 1/12/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

 

 • Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında yazılı   olarak   şahsen   veya   üyesi   bulunduğu   Damızlık   Manda   Yetiştiricileri   Birliği   aracılığıyla   il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
 • Soykütüğü farkından faydalanacak yetiştirici, e-ıslah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2012 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı, 2012 yılında soy kütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soy kütüğüne 1/10/2012 tarihinden sonra üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye  Damızlık Sığır  Yetiştiricileri  Merkez Birliği  ve  il  birlikleri  sorumlu  olup,  gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Saf etçi ırk anaç sığırlara soykütüğü farkı ödenmez

 

3.3.BUZAĞI DESTEKLEMESİ 

 • Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemine kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş olmalıdır.
 • Soykütüğü-Önsoykütüğü  Sistemine  kayıtlı,  yerli  ırk  ve  melezi  sığırların  etçi  ırk  boğa  sperması  ile  suni tohumlanması sonucu doğanları çevirme melezlemesi kapsamında olmak üzere, ırkına bakılmaksızın suni tohumlama sonucu doğmuş olmalıdır.
 • Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemine kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır
 • Tüm buzağılar 2012 yılı doğumlu ve Türkvet’te kayıtlı olmalıdır. Dişi buzağılara Brusella S-19 aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.
 •  İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlanamaz.
 •  Desteklemeden her buzağı bir kez faydalanır. İkiz veya üçüz doğan her buzağı desteklemeden faydalanır.
 •  Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.
 •  Suni veya tabii tohumlama uygulaması, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ve ülkemizde yapılmış olmalıdır. Suni veya tabii tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kayıt edilmiş olması zorunludur.
 •  On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı desteklemeden faydalandırılmaz.
  • Türkvet  ve  e-ıslah’a  kaydedilmeden  ölen,  kesilen  veya  satılan  buzağılar  ile  ölü  doğum  ve  yavru  atıkları desteklemeden faydalandırılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar desteklemeden faydalandırılır.
 • Buzağılarını zamanında küpeletip, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirmekten yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
 • Müracaat şekli, zamanı, yeri; desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden, soy  kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.
 •  Destek miktarları:
  •  Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı için 75 TL/baş
  •  Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave 25 TL/baş
  •  Suni tohumlamadan doğan çevirme melezi ilave 75 TL/baş

 

3.4.ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMELERİ

 • Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere 18 TL desteklemeden yararlandırılırlar.
 • Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz. Anaç koyun-keçiler 30/11/2012 tarihinde en az 15 aylık yaşta olmalıdır
 •  Destekleme, il/ilçe müdürlüklerince işletme kontrollerinin yapıldığı tarihteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır.
  • Anaç  koyun  ve  keçi  desteklemesinden  yararlanmak  isteyen  yetiştiriciler,  üyesi  bulunduğu  örgüte  ekinde, hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçe ile 1/9/2012 – 15/10/2012 tarihleri arasında başvurur.
  • Damızlık   koyun   ve   keçi   yetiştiricileri   birlikleri,   16/10/2012   ile   30/11/2012   tarihleri   arasında   il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
  • Destekleme ödemesi anaç koyun-keçinin 30/11/2012 tarihinde KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla bulunduğu işletmeye yapılır. Hayvanların, 30/11/2012 ile il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunludur. Desteklemeye esas hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olamaz.

 

3.5.TİFTİK KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN VE TİFTİK ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ

 • Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması amacıyla; üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)'ne veya Kooperatiflerine satan yetiştiricilere tiftiğin kalitesine göre kilogram başına, oğlak tiftiği için 17 TL ödeme yapılır.
 •  Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açar.
  • Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler, kooperatifler ve/veya birliklerine dilekçe ile müracaat ederler.
  • Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde il ve/veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederler. İl ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya birliğe bildirir.

 

3.6.ÇİĞ SÜT ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ

 • Çiğ süt primi, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satan, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, SKS veri tabanına kaydettirmek şartıyla, aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır.
 •  Destek miktarları:
  •  Manda, koyun-keçi sütü süt primi 0,15 TL/lt
  •  Satılan çiğ süte ait fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar üyelerinin icmal-

1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya üyelerinin icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birliklerine teslim edilir.

 • Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile süt üretici birliklerinin kurulu olduğu ve SKS’ye veri girişi için yetkilendirildiği yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

 

3.7.ARI KOVAN DESTEKLEMESİ

 • Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip asıl birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına 8TL destekleme ödemesi yapılır.
 •  Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcı, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 11/6/2012-20/7/2012 tarihleri arasında tebliğde belirtilen  belgelerle şahsen veya üyesi olduğu birlik aracılığı ile başvuruda bulunur;

 

3.8.BAMBUS ARISI KULLANIMI DESTEKLENMESİ

 • 25/8/2010  tarihli  ve  27683  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Örtüaltı  Üretiminin  Kayıt  Altına  Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Örtüaltı  Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına 60 TL destekleme ödemesi yapılır.
 • 2012 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 31/12/2012 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan sera üreticileri desteklemeden faydalandırılır.
 •  Yılı içerisinde bir dekar sera alanı için iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz

 

3.9.İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ

 • İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)'ne tohum bedeli için kutu başına 30 TL, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına 20 TL ödeme yapılır.
 •  Kooperatifler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile uyumlu olup olmadığını kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde destekleme birim fiyatı üzerinden, müstahsil makbuzu düzenler ve bir nüshasını üreticiye verir.
 • Kooperatifler alınan ürün için, her üreticinin ayrı ayrı gösterildiği alım tarihi, ürün cinsi, miktarı, fiyatı, toplam tutarı ve makbuz no, vb. detay bilgileri içeren Ürün Alım Bordrosu (Ek-10) düzenler ve onaylı bir nüshasını hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatifin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

 

3.10.SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLEMELERİ

 •  Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapanlar destekleme kapsamındadır.
  • Yetiştiricilerin,  işletmelerinin  bulunduğu  il/ilçedeki  su  ürünleri  yetiştiriciliği  ile  ilgili  üretici  birliği  veya kooperatif kurulu ise bu birlik veya kooperatife üye olmaları şartı aranır. Ancak üretici birliği veya kooperatif bulunmayan yerlerde üyelik şartı aranmaz.
  • Ürün  desteklemesi  kapsamındaki  türler;  alabalık,  çipura, levrek,  midye  (Mytilus  galloprovincialis), yeni tür olarak mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın, trança, karabalık, yılan balığı karadeniz alası (S.labrax), kerevit ve karides’tir.
  • Yavru  balık desteklemesi kapsamındaki  türler;  alabalık,  çipura, levrek,  mersin,  kalkan,  yılan  balığı,  fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın, trança ve karabalık’tır.
 • Doğadan toplanan veya ithal edilen yavrular ile ithal yumurtadan elde edilen yavrular destekleme kapsamı dışındadır.
 •  Destek miktarları:
  •  Alabalık 0,65 TL/kg
  •  Çipura- levrek 0,85 TL/kg
  •  Yeni türler 1 TL/kg
  •  Midye 0,20 TL/kg
  •  Yavru 0,06 TL/adet
  •  Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında desteklenecek ürün miktarı, 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda 500 ton/yıl ile sınırlı olup 250 ton’a kadar (250 ton dahil) olan kısmı için belirtilen birim fiyatın tamamı, 250-500 (500 dahil) tonluk kısmı için birim fiyatın yarısıdır.
 •  Türlere göre bir kilogram ürün için desteklemeye esas yavru balık miktarı; alabalık türleri için dört adet üzerinden çipura, levrek, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, eşkine, minekop, sargoz, mırmır, trança ve sarıağız türleri için üç adet üzerinden ve kalkan, mersin, yayın ve karabalık türleri için ise iki adet üzerinden hesaplanır
 •  Bir işletmenin yavru balık desteğinden yararlanabileceği miktar hesaplanırken; 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen 500 ton/yıl ürüne karşılık gelen yavru balık miktarı ile sınırlı olup 250 ton ürüne (250 ton dahil) karşılık gelen kısmına birim fiyatın tamamı, geri kalan 250-500 tonluk (500 ton dahil) kısmına karşılık gelen miktarı için birim fiyatın yarısıdır.
 •  Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan ve ürettiği yavruları kendisine ait başka işletmesinde büyütenler yavru balık desteklemesinden yararlandırılır. Bu işletmeler, yavrunun temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine, yavru tespit tutanağı (Ek-1) düzenletmek ve bu tutanağı yavru balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine ibraz etmek zorundadır.
 • Müracaatlar; yavru balığı satın alan üreticiler için yavru balık satın alınan tesise ait su ürünleri kuluçhane belgesi, yavru balıkları kendi tesislerinde üreten üreticiler için yavru balık miktarı tespit tutanağı ile yıl sonuna kadar il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılır.
 • Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde, tebliğde  belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de geçerli olup, bu durumdaki işletme sahipleri il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek, yetiştirdiği türlerle ilgili tespit yaptırmak zorundadır. Desteklemelerde türlerle ilgili tespit edilen oranlar esas alınır.
 • Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlenmesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul edilir.
 • Organik su ürünleri desteklemesinden yararlanmak isteyenlerin, üretim faaliyetinin organik olarak yapıldığına dair sertifikasyon kuruluşlarından belge almaları ve Organik Tarım Bilgi Sisteminde kayıtlı olması halinde, ilave organik su ürünleri desteklemesinden yararlandırılır.
 • Karada kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, projesinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla sadece işletmesinin ihtiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üretenler de yavru balık desteklemesinden yararlandırılır. Ancak desteklenecek yavru balık miktarı, işletmenin onaylı proje kapasitesine karşılık gelen yavru miktarıyla sınırlıdır. Bu durumda olan işletmeler il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek yavru tespit tutanağı (Ek-1) düzenletmek zorundadır.
 • Yavru desteklemesi, yetiştirilen tür ve ürün miktarı esas alınarak belirlendiğinden ürün desteklemesi olmaksızın bir işletmeye sadece yavru balık desteklemesi yapılmaz. Bu nedenle bir yetiştiriciye yapılacak destekleme bu Tebliğde belirtilen hususlara göre, yavru balık ve ürün olarak ayrı ayrı değil, birlikte ve tek olarak düzenlenir.
 • Desteklemeden  yararlanmak  isteyen  yetiştiriciler  en  son  31/12/2012  tarihine  kadar,  yetiştiricilik  tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmek ve bu Tebliğ kapsamında istenen belgelerini teslim etmek zorundadır. Ancak aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en son 20/1/2013 tarihine kadar teslim edilebilir
 • Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahip on iki metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Bu desteklemeden yararlanarak avcılıktan çıkarılan gemiler hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı her türlü tasarrufa yetkilidir

 

Sıra

No

Gemi boyu (m)

Bir metresi için ödenecek destek miktarı

(TL)

1

12-20

10.000

2

21-30

15.000

3

31 ve üzeri

20.000

 

3.11.YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEKLEMELERİ

 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yapılan yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır.
 • Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.
 •  Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı minimum 10 dekar’dır.
  • Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına, valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak karar verilir.
  • Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan proje il müdürlüğünce onaylanır
  • Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1/1/2012 tarihinde başlar ve 15/11/2012 tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il/ilçe tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.
  •  Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.
 •  Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

 

Sıra

No

Desteğe Konu Ürünler

Birime Destek

1

Yonca (sulu)

130 TL/dekar

2

Yonca (kuru)

70 TL/dekar

3

Korunga

90 TL/ dekar

4

Tek yıllıklar

30 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

45 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

55 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

30 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

75 TL/dekar

 

3.12.HAYVAN HASTALIĞI TAZMİNATI

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezbahalarda tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak verilir.

 

3.13.HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER DESTEKLEMELERİ

 • Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına  300 TL doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 201-500 baş arası için % 50’si, 501 baş ve üzeri için ise % 25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.
 •  Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce İşletme Tespit ve İnceleme tutanağı düzenlenir.
 • İlgili desteklemeden yararlanabilmek için işletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır. Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşıları yaptırılmış olmalıdır. İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır
 • İşletmede  bulunan  sığırlar,  2/4/2009  tarihli  ve  27188  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Sığır  Bovine Tüberkülozu  Yönetmeliği  ve  3/4/2009  tarihli  ve  27189  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Bruselloz  ile Mücadele   Yönetmeliği   hükümleri   gereğince,   tüberküloz   ve   bruselloz   hastalıkları   yönünden   il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir.
 • Hastalıktan ari işletmelere verilecek sertifikanın geçerlilik süresi her bir hastalık için ariliğin belirlendiği tarihten itibaren bir yıl olup, süre bitiminden önce hayvanlar tekrar teste tabi tutulur. İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların ilgili yönetmeliklere göre yılda en az bir kez teste tabi tutulması gereklidir. İki test arasında bir yıldan fazla süre geçtiğinde, işletmenin ariliğinin devamı için bir test yerine, her iki hastalık için yeniden yönetmelikte belirtilen aralıklarla ikişer test yapılacaktır.

 

3.14.HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE DESTEKLEMELERİ

 • Bakanlıkça programlanan illerde uygulanan iki ay ve üzeri yaştaki sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, üç aydan yukarı yaştaki ergin ya da genç tüm dişi sığır, manda, koyun ve keçiler ile damızlık olarak ayrılacak erkek koyun ve keçilere uygulanan brusella konjuktival aşıları destekleme kapsamındadır. Şap ve brusella aşıları aynı anda uygulanmayacaktır.
 •  Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında; Brucellosis S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığırlar ve Brucellosis Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlaklar için yetiştiricilere hayvan başına ödeme yapılır.
 • Dişi sığırlar 2011 yılı içerisinde şap ve 3-6 aylık yaşta iken Brucellosis S-19 Genç aşısı ile aşılanmış, dişi kuzu ve oğlaklar 2011 yılı içerisinde 3-6 aylık yaşta iken Brucellosis Rev-1 Genç aşısı ile aşılanmış olmalıdır.
 • Destekler veri tabanına kayıtlı işletmelerdeki hayvanlara yapılan uygulamalara verilir.
 • Başvurular Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine yapılır.

 

Aşı Türü

Ödeme Miktarı

Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

Şap Aşısı(Büyükbaş)

0,75 TL/baş

Şap Aşısı (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

 

3.15.HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ YERİNDE KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ DESTEKLEMELERİ

 • Bu  destek  genetik  çeşitliliğin  korunması,  evcil  hayvan  genetik  kaynaklarının  yok  olmalarının  önlenmesi, sürdürülebilir yetiştiriciliğinin sağlanması, ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan hayvan ırklarının ıslahı, proje kapsamındaki yetiştiriciler ve bunların üye olduğu Damızlık Yetiştirici Birliklerine, üniversite ve Bakanlık Araştırma Enstitü/İstasyonlarıyla işbirliği yapmak suretiyle verim kayıtlarına dayalı hayvan ıslahı konularında deneyim kazandırılması, hayvansal üretim ve verimliliğin artırılması için saf yetiştirme ve seleksiyona dayalı yetiştirici koşullarında yürütülen ülkesel ıslah çalışmalarıyla, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesinin usul ve esaslarının belirlenmesidir.
 •  Hayvan  genetik  kaynaklarının  yerinde  korunması  ve  geliştirilmesi  amacıyla  Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan proje kapsamına alınan yetiştiricilere koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır

 

Sıra

No

Hayvan Gen Kaynakları

Birime Destek

1

Büyükbaş Koruma

440 TL/baş

2

Küçükbaş Koruma

75 TL/baş

3

Arı koruma

25 TL/kovan

4

Halk Elinde Manda Islahı

650 TL/ baş

5

Halk     Elinde     Küçükbaş

Hayvan Islahı Elit Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

40 TL/baş

6

Silajlık mısır (sulu)

Anaç

35 TL/baş

Yavru

20 TL/baş

 

 

 • Desteklemeden  yararlanacaklar:  Bakanlığın  hayvan  kayıt  sistemlerine  kayıtlı  hayvan  ırklarını  yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden yetiştirici/birlik bu desteklemeden yararlanabilir. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada  yetiştiremez.  Hayvancılıkla  uğraşan  yetiştiriciler  arasından,  çocuklarından  en  az  birisi  yanında  olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.
 • Müracaat yeri, şekli ve zamanı: Hayvan ırklarını yerinde koruma ve geliştirme amacıyla yetiştirmek üzere daha önceki yıllarda başvuran ve projeye alınan yetiştiricilerden herhangi bir sebeple çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar  ile  yeni  başvurular için, TAGEM’in  talebi  yeterli  olmakla  beraber  projenin  uygulanacağı il/ilçe müdürlüklerinin ve/veya yetiştirici birliklerinin yazılı başvurusu sonucu taraflarla iletişime geçilerek hayvan ırk ve sayıları ile alt proje sayısı belirlenir. İl müdürlükleri 2012 Kasım ayı sonuna kadar başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alır.
 •  Desteklenen ırklar;
  • Koruma amaçlı desteklenen ırklar: Yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler dahil), Kilis, Honamlı, Abaza, Gürcü (Osmanlı), Kaçkar, İspir ve Halep keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı ve Zavot sığırları; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası ve arı ırklarımızdan Kafkas arısıdır

 

Yetiştiricilere; koyun, keçi, sığır ve manda için hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine ise koloni başına, destekleme ödemesi yapılır.

Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 1.000 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 20.000 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 750 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 5.250 başı; Kafkas Arı Irkı için de 10.000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler desteklenir.

 

 •  Geliştirme amaçlı desteklenen ırklar ve sayıları; (d) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde tablo halinde verilmiştir. Destekleme, verim ve doğum kaydı alınan sürülerde; doğan yavru, ana, baba (kullanılan koç/teke) başına ayrı ayrı ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana- yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde olacaktır. Manda türü için yapılacak desteklemelerde, destekleme anaç manda ve damızlıkta kullanılan manda boğası üzerinden yapılır.

 

Geliştirme projesinde yer alan yetiştiriciler birliğe üye olmak zorundadır. Birlik TAGEM ile işbirliği halinde uygulanan proje çerçevesinde belirtilen kontrollü çiftleştirme, doğum, süt ölçümü, tartım ve kırkım gibi her alt projede belirtilen kayıtları,  teknik hizmet satın almak suretiyle tutar ve diğer iş ve işlemleri yerine getirir. Yetiştirici projede bulunduğu süre içerisinde kayıtlı hayvanlarına ait ölüm ve zorunlu kesim belgelerini muhafaza eder. Geliştirme projesine alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmaz.

 

1) Koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan iller

 

Desteklenecek Irk

Destekleneceği İl

Boz Sığır Irkı

Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale

Yerli Kara Sığırı

Ankara,  Çankırı,  Konya,  Karaman

Yerli Güney Sarısı Sığırı

Adana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı

Erzurum, Kars, Artvin

Kilis  (Güney  Anadolu  Kırmızısı)

Sığırı

Hatay, Şanlıurfa

Zavot Sığırı

Ardahan, Kars

Anadolu Mandası

Balıkesir, Isparta, Manisa, Tekirdağ

Kıvırcık Koyunu

Kırklareli, Balıkesir

Sakız Koyunu

İzmir, Uşak

Gökçeada Koyunu

Çanakkale

Karagül Koyunu

Tokat

Herik Koyunu

Amasya

Çine Çaparı Koyunu

Aydın

Hemşin Koyunu

Artvin, Erzurum

Norduz Koyunu

Van

Dağlıç Koyunu

Afyonkarahisar, Konya

Tuj Koyunu

Ardahan, Kars

Karakaçan Koyunu

Çanakkale, İzmir, Balıkesir

Kilis Keçisi

Kilis, Hatay

Honamlı Keçisi

Konya, Antalya, Burdur

Ankara Keçisi

Ankara, Konya

Abaza Keçisi

Artvin

Kaçkar Keçisi

Artvin, Rize

Osmanlı (Gürcü) Keçisi

Kars, Ardahan

Ankara     Keçisi     (Renkli     tiftik

verenler)

Siirt

Halep Keçisi

Kilis, Hatay, Şanlıurfa

İspir Keçisi

Rize, Erzurum

Kafkas Arısı

Ardahan, Artvin.

 

2) Geliştirme amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar, destekleneceği iller ve hayvan sayıları:

 

Desteklenecek Koyun ırkı

Destekleneceği İl

Toplam Desteklenecek Hayvan

Sayısı

Akkaraman Koyunu

Gümüşhane

6.300

Hemşin Koyunu

Artvin

12.600

Karayaka Koyunu

Ordu

6.300

 

Giresun

6.300

 

Desteklenecek Irk  

 Destekleneceği İl  

Toplam Hayvan Sayısı 

 Desteklenecek 

 Anadolu Mandası  

 İstanbul, Tokat, Amasya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Samsun, Düzce, Bitlis, Sivas, Diyarbakır, Muş, Kayseri, Sinop, Kırklareli, Kütahya, Tekirdağ, Çorum, Giresun

 20.000

 

 

3.16.BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ

 • Kesim tarihinden itibaren, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının işletmesinde tamamlamış, Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını (manda dahil), Bakanlıktan çalışma izni almış kesimhanelerde kestiren üreticilere, KES veri tabanına kaydettirmek şartıyla, belirlenen dönemlerde hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak hayvan başına 300 TL destekleme ödemesi yapılır.
 • Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden; yıllık beş baştan fazla sayıda destekleme şartlarını karşılayan erkek sığır kestirenler kırmızı et üretici birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde ve yıllık en fazla beş baş kesim yaptıranlar il/ilçe müdürlüklerine, ekinde 3 üncü fıkrada belirtilen belgeler bulunan dilekçe ile müracaat eder. Son başvuru tarihi; 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde kesilen erkek sığırlar için 31/7/2012, 2012 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki kesimler için ise 31/1/2013 günüdür.
 • 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre küpelenen ve Türkvette ilk tanımlandığı işletmede iken kestirilen erkek sığırlarda; 90 günlük besi süresi olarak sığırın Türkvet sistemine kayıt tarihi ile kesim tarihi arasındaki süre esas alınır.
 • 25/11/2011  tarihli  ve  2011/2489  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Tazminatlı  Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre mecburi kesime sevk edilmiş erkek sığırlar  ile  kesim  sonrası  muayenesinde  karkasın  imhasına  karar  verilen  erkek  sığırlar  desteklemeden yararlanamaz.
 • Kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde desteklemeden yararlanmak için, yıllık beş baştan fazla sayıda destekleme şartlarını karşılayan erkek sığır kesimi yaptıranlarda bu birliklere üyelik şartı aranır. Yıl içinde beş ve altındaki sayıda kesim yapan üretici, birliğe üye olmasa da il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla desteklemeden yararlandırılır

 

4. TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ

 • BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI
 • SERA SİGORTASI
 • HAYVAN HAYAT SİGORTASI
 • KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI
 •  SU ÜRÜNLER SİGORTASI

 

 

4.1.BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler: Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçiler için;

 

 •  Paket 1: Tüm bitkisel ürünler için Dolu + Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır
 •  Paket 2: Sadece meyveler için Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı; Meyveler, Yaş Sebzeler ve Kesme Çiçeklerde Dolu riskinin neden olduğu Kalite Kaybı teminatı isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilir
 • Bitkisel  Ürün  Sigortalarında,  poliçede  yazılı  primin  %50'si  Devlet  tarafından  karşılanacaktır.  Meyve ürünlerinde, Dolu paket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise, Sadece Don teminatında primin üçte ikisi Devlet tarafından karşılanır.
 • Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda 1 ay içinde tahsil edilir.
 •  13 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile açıkta yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi de sigorta kapsamına alınmış ve prim miktarı; sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında çiftçi, 2/3 oranında devlet prim desteği olarak belirlenmiştir.28 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren Karar Kapsamında ise açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması, risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak ,   verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği ,Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

 

4.2.SERA SİGORTASI

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler:

 •  Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik ekipman ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına, Hortum, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.
 •  Sera  Sigortalarında,  poliçede  yazılı  primin  %50'si  Devlet  tarafından  karşılanacaktır.  Sigortalı  tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır; kalan %75'i de vadeli olarak (1 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu; 01 Ocak - 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu) tahsil edilir.

 

4.3. BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler:

Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) için;

 •  Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
 •  Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması
 •  Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
 •  Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları
  •  Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik Şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.
 • Büyükbaş  Hayvan  Sigortalarında,  poliçede  yazılı  primin  %50'si  Devlet  tarafından  karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

 

4.4. KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler:

Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler için;

 •  Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
 •  Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
 •  Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları
 •  Yangın  ve  infilak  sebebiyle  meydana  gelen,  ölüm  ve  mecburi  kesim  riskleri  genel  ve  teknik  Şartlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.
 • Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

 

4.5.KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için;

 •  Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları
 •  Her türlü kazalar ve zehirlenmeler
 •  Her türlü doğal afetler
 •  Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.
 •  Kümes Hayvanları Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

 

4.6. SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir

 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler:

Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı tesisler için;

 •  Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık
 •  Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler
 •  Her türlü doğal afet
 •  Kazalar
 •  Predatörler
 •  Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.
 • Su Ürünleri Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değeri üzerinden hesaplanan depo-geçici- prim tutarının Sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim ayarlaması yapılır.

 

5. 2011-2015 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ

DESTEKLENMESİ PROGRAMI

 • EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI
 • TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI
 • MAKİNE     VE     EKİPMAN     ALIMLARININ     DESTEKLENMESİ PROGRAMI

 

5.1.EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI

5.1.1.KAPSAM

 •  Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
 •  Tarımsal   ürünlerin   işlenmesi,   depolanması   ve   paketlenmesine   yönelik   kısmen   yapılmış   yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
 •  Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,
 • Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 •  Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.
 •  Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.
 •  Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri desteklenir

 

5.1.2. YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI

 •  Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez.
 •  Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50 si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.
 •  Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.
 •  Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
 •  Küçük  ve  orta  ölçekli  ekonomik  faaliyetlere  yönelik  yatırım  tesislerinin  desteklenmesi  amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

 

5.2. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI

5.2.1.KAPSAM

 •  Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar.
 •  Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları kapsamında yeni sulama tesisi yapım projelerine hibe desteği verilmez. Su  kaynağından  suyun  alınması  amacıyla  tesis  edilecek  su  alma  yapıları  ve  yeni  kuyu  açılması  faaliyetini kapsayan proje başvuruları kabul edilmez.
 •  Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, enerji nakil hattı, trafo, motopomp ve tarla içi malzeme ve ekipman alımlarına hibe desteği verilmez. Yatırım proje teklifleri, toplu basınçlı sulama tesisi için su kaynağından tarla başına kadar yapılacak su dağıtım ve iletim boru hatları, gerekli sanat yapılarının inşası ve inşaat işleri kapsamında yapılacak malzeme ve ekipman alımlarını içerir.

 

5.2.2.YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI

 •  Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kabul edilen mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama sistemi tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye esas proje tutarı 600.000 Türk Lirasını geçemez.
 •  Köylere hizmet götürme birlikleri ve sulama kooperatiflerince hazırlanan projelere hibeye esas proje tutarının %75’ine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri, hibeye esas proje tutarının %25’i oranındaki katkı payının finansmanını temin etmekle yükümlü ve sorumludur. Başvuru sahipleri tarafından, bu husus proje başvuruları sırasında açıklanır, taahhüt edilir ve finans kaynaklarına ilişkin taahhütname veya destekleyici dokümanlar proje başvurularına eklenir.
 • Proje toplam tutarının; 600.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun ilgilisi tarafından başvuru ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
 •  Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

 

5.3. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

5.3.1.KAPSAM

 • Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini  kolaylaştırmak  ve  üretim  maliyetlerini  düşürerek  uluslararası  düzeyde  rekabet  edebilir  bir  düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesidir.

 

5.2.2.YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI

 • Hibe Oranları Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.
 •  Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez.
 •  Basınçlı  sulama  sistemleri  başvurularında  gerçek  kişiler  için  100.000  TL,  tüzel  kişiler  için  200.000  TL’yi geçemez.
 •  Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.
 •  Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

 

DESTEK ALINABİLECEK MAKİNALAR

 •  Anıza direkt ekim makinesi
 •  Arıcılık makine ve ekipmanı
 •  Balya makinesi
 •  Basınçlı sulama sistemi kurulması
 •  Canlı balık nakil tankı
 •  Çayır biçme makinesi
 •  Çeltik fide dikim makinesi
 •  El traktörü
 •  File sistemi kurulması
 •  Biçer bağlar
 •  Hububat harman makinesi
 •  Lazerli tesviye aleti
 •  Hasat tablası
 •  Mibzer
 •  Motorlu tırpan
 •  Pamuk toplama makinesi
 •  Pancar söküm makinesi
 •  Patates söküm makinesi
 •  Pülverizatör
 •  Rüzgar makinesi
 •  Sap parçalama makinesi
 •  Sap toplamalı saman makinesi
 •  Silaj makinesi
 •  Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı
 •  Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
 •  Gübre dağıtma makinesi
 •  Taş toplama makinesi
 •  Diskli tırmık
 •  Yem hazırlama makinesi
 •  Zeytin hasat makinesi
 •  Koyun kırkma makinesi
 •  Tambur filtre
 •  Su ürünlerinde buzlama makinesi
 •  Balıkçı gemilerinde soğuk depo
 •  Su ürünleri için kuluçka dolabı

 

6. DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARI DESTEKLERİ

 • Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki (2010-2012) Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van İllerinde büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılmasını ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarının desteklerini kapsamaktadır.
 • Etçi ve Kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmesi yatırım desteklemelerinden yararlanmak için kimler başvuru yapabilir
 • Kararnamede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılır. a. Gerçek Kişiler Başvuru tarihinden önce Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan bireyler.

b. Tüzel Kişiler

 •  Gerçek kişilerin bir araya gelerek başvuru tarihinden önce oluşturdukları aşağıda belirtilen tüzel kişiler, destekleme konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler;

1) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket,   limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

2) İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri

 

6.1. ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIM DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Uygulama rehberinde bulunan yatırımcı ve yatırım hakkındaki bilgilerin yer aldığı başvuru formu ile ekinde yer alan  belgeler  ile  yatırımın  yapılacağı  yerin  bulunduğu  il  müdürlüğüne  her  ayın  1-15’i  arasında  bizzat başvururlar. İl müdürlüklerinden uygunluğu kabul edilerek gelen müracaatlar için kaynak planlanması tamamlanması genel müdürlükçe ilan edildikten sonra müracaat kabul edilmez. Bu durum genel müdürlükçe il müdürlüklerine yazı ile bildirilir.

 

6.2. UYGULANACAK HİBE ORANI ve SAĞLANACAK DESTEKLER

YATIRIM KONULARI

(%)

İNŞAAT  (Yeni yatırım)

30

HAYVAN ALIMI (Damızlık gebe düve alımı)

40

MAKİNE ALIMI (Süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı)

40

 

 • Yatırımda, alt sınır en az 50 en çok 300 baş etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmesi olması esas alınmıştır. Makine alımı yatırımı Hayvan alımı yatırımını aşamaz.
 • 2.4. Etçi ve Kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmesi yatırımlarında desteklenme kaynağının planlanması Kaynak dağılımının düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir.
 • Yeni yatırımlar için hazırlanan projelerde, kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ve makine alımı, etçi ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmelerinde ise inşaat yapımı ve hayvan alımı yatırım konuları birlikte yer almalıdır

 

Yukarıda belirtilen kombinasyonlar dışında uygulama yapılmayacaktır

 • Kurulu işletmelerde tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, bir veya iki yatırımı bulunduran yatırımcı, eksik kalan bir veya iki yatırımı ihtiva eden proje ile başvurarak, gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilir. Kurulu işletmelerin teknik şartları taşıyıp taşımadığı İl müdürlüğünün yapacağı kontrolle belirlenir.
 • Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.
 •  Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.
 •  Etçi  ırklarla  damızlık  işletmesi  kuranlar  sabit  süt  sağım  ünitesi  ve  soğutma  tankı  alımı  desteğinden yararlandırılmaz.

 

7. DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER

 • YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ
 • SERTİFİKALI  FİDAN/FİDE  VE  STANDARD  FİDAN  KULLANIMI DESTEĞİ
 • TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ 
 • TARIMSAL     YAYIN     VE     DANIŞMANLIK     HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
 • BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ
 • FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİ DESTEKLERİ
 • ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ KAYIT DESTEKLERİ
 • ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA DESTEKLERİ

 

7.1. YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ

 • Sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde sertifikalı tohum kullanımının desteklenmesi amacıyla bu destek verilmektedir.
 •  Ödemeler bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yerfıstığı, kolza (kanola), aspir, patates, soya, yonca, korunga  ve fiğ tohumluklarını bitkisel üretim faaliyetinde kullanan ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere yapılır.
 •  Aşağıda belirtilen türlerin yurtiçinde üretilip sertifikalandırılan tohumlarını kullanarak ekim yapan çiftçilere, 2012 yılında dekar başına belirtilen tutarlarda ödeme yapılır.

 

Sıra

No

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Birime Destek

(TL/da)

1

Buğday, Yonca

6

2

Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

4,5

3

Çeltik, Yer Fıstığı

8

4

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek

7

5

Susam, Kanola, Aspir

4

6

Patates, Soya

20

7

Korunga, Fiğ

3

 

 •  Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohumluk miktarının her bitki türü için belirtilecek ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz

Buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik

20 kg/da

Nohut, mercimek 

13 kg/da

Kuru fasulye, korunga, fiğ, soya

10 kg/da

Yonca  

2,5 kg/da

Patates

250 kg/da

Susam 

1,5 kg/da

Yerfıstığı

7 kg/da

Kolza (kanola)

0,4 - 1,5 kg/da

Aspir

1,5 - 3,0 kg/da

 

 •  Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.
 • Başvuruların, 2012 yılı yazlık ekimler için bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 31 Temmuz 2012 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük ekimler için ise 1 Eylül 2012 tarihinden, 31 Aralık 2012 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekir. 2012 yılı güzlük ekilişler, ÇKS’de 2013 yılı üretim sezonu (güzlük) olarak kaydedilmekte ve adlandırılmaktadır.
 •  2011 yılı güzlük sertifikalı tohum ekimlerini, iklim koşullarının uygunsuzluğu sebebiyle 31 Aralık 2011 tarihine kadar yapamayıp, 2012 yılı başında ekimini yapan çiftçiler, başvuruda bulunmaları halinde bu Tebliğ kapsamında sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanırlar.

 

7.2. SERTİFİKALI FİDAN/FİDE VE STANDARD FİDAN KULLANIMI DESTEĞİ

 • Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidan
 •  Sertifikalı fide:  Yurt içinde  üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve  ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesi
 •  Standart fidan: İsmine doğruluğu üretici tarafından garanti edilen, menşei sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, tohumluk kontrolörü/kontrolörleri tarafından kontrol edilen ve her türlü kayıt işlemleri başvuru kuruluşu tarafından tutulan fidan
 • Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.
 • Başvuruların, 2012 yılı yazlık dikimler için bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 31/8/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük dikimler için ise 1/10/2012 tarihinden, 31/12/2012 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekir.
 • ÇKS’de 2012 yılı yazlık dikimleri 2012 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan 2012 (Yazlık)” bölümüne işlenecektir. ÇKS’de 2012 yılı güzlük dikimleri 2013 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan 2012-2013 (Güzlük)” bölümüne işlenir.
 • Bağ/bahçe tesislerinde, yurtiçinde üretilmiş sertifikalı fidan/fide (çilek fidesi) ve standart fidan kullanımında aşağıdaki  türler  için  dekar  başına  belirtilen  miktarlarda  ödeme  yapılır.  Asgari  dikim  alanları  yine  tabloda belirtilmiştir.

DESTEKLEME ŞEKLİ

 Standart (TL/da.)

 Sertifikalı(TL/da.)

Bodur  meyve  fidan  türleri  ile bahçe tesisi

 150

 350

Yarı Bodur  meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

 150

 300

Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

 100

 230

Zeytinde    yağlık    çeşitler    ile bahçe tesisi

 50

 100

Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme

 -

 250

Virüsten   ari   fidanlara   ilave olarak

 50

 100

Sertifikalı çilek fidesi desteği 

  -

 300

 • Parçalı arazilerde, kapama bağ/bahçenin tek türde ve asgari alan toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması,

 

DESTEKLEME ŞEKLİ

 Asgari Alan Toplamı(da.)

Bodur veya yarı bodur meyve fidanı ile bahçe tesisi

5

Bodur  veya  yarı  bodur  olmayan  diğer  meyve fidanları ile bahçe tesisi

10

Narenciye alanlarında aşılama yöntemiyle çeşit değiştirme

10

Bağ tesisi

10

Çilek bahçesi tesisi

3

 

7.3. TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ (TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TAGEM) DESTEKLERİ) 

Desteklemeye İlişkin Bakanlar Kurulu ile İlgili Tebliğ - http://www.tagem.gov.tr/pdf/2012_arge_teblig.pdf

Tagem destekleri hakkında  ayrıntılı bilgi almak için  web sitesi  http://www.tagem.gov.tr

 

 • Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Bakanlığı,  tarım  sektörünün  ihtiyaç  duyduğu  öncelikli  konularda  bilgi  ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projelerine doğrudan destekleme ödemesi yapmakta, hibe olarak % 100'e varan oranlarda mali destekler vermektedir.
 • Her  yıl  yayımlanmakta  olan  Araştırma  ve  Geliştirme  Projelerinin  Desteklenmesinde  Uygulanacak  Usul  ve Esaslara İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri, özel sektör ve tüzel kişiler tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.
 • Bakanlık  Ar-Ge  proje  desteklerine  2007  yılından  itibaren  başlanmış  olup,  Proje  başvurusu,  projelerin değerlendirilmesi ve kabul edilen projelerin izlenmesi ile ilgili olarak sekretarya görevi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülmektedir.
 • Desteklemeye ilişkin esaslar, her yıl Tebliğin yayımlanmasından sonra Bakanlık ve TAGEM web sayfasında ilan edilmektedir. Ar-Ge desteğinden yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşların belirtilen süre içerisinde proje tekliflerini sunmaları gerekmektedir. Tebliğ kapsamında oluşturulan Sekretarya ve Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülenler proje sahipleri ile sözleşme imzalanarak projeler yürürlüğe girmektedir.

 

2012 YILI ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI

1. Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklerin, politika, program ve projelerin etkilerinin araştırılması,

2. Hayvan aşıları ve teşhis kitleri geliştirmesi,

3. Hayvan hastalıklarının tespitinde hızlı teşhis metotlarının geliştirilmesi,

4. Hayvan genotiplerinin belirlenmesi ve halk elinde yaygınlaştırılması,

5. Saanen keçisi ve Bafra koyunu ırklarının halk elinde yaygınlaştırılması,

6. Yerli hayvan genetik kaynakların moleküler bazda tanımlanmalarının yapılması,

7. Arı genotiplerinin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması,

8. Küçükbaş hayvanlarda sağım sistemlerinin yaygınlaştırılması,

9. Su ürünleri yetiştiriciliğine yeni türlerin kazandırılması,

10. Su ürünlerinde av ile av gücü ve av çabası arasındaki etkilerin araştırılması,

11. Su ürünlerinde seçici av araçlarının geliştirilmesi,

12. Bitkisel üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi,

13. Pestisit kullanımı ve risklerinin azaltılmasına yönelik yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi

14. Zararlı organizmalara karşı, dayanıklılık genlerine sahip çeşitlerin geliştirilmesi,

15. Hastalıktan ari sertifikalı üretim materyali üretimine yönelik araştırmalar,

16. Zirai Mücadelede tahmin ve erken uyarı ve biyolojik mücadele tekniklerinin yaygınlaştırılması,

17.  Organik  bitkisel  üretimde  kullanılacak  bitki  besleme,  toprak  iyileştirici  ve  bitki  sağlığı  materyal  ve preparatlarının geliştirilmesi,

18. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımı,

19. Üretim açığı olan yağlı tohumlu bitkilerde üretim stratejisinin oluşturulması,

20. Bitki ıslahında moleküler markırların geliştirilmesi,

21. Hasat ve hasat sonrası kayıpların azaltılmasına yönelik teknoloji geliştirilmesi,

22. Gıda sanayinde ölçme ve analiz teknolojisinin yaygınlaştırılması,

23. Gıda ve yem analizlerinde hızlı ve güvenilir yeni analitik metotların geliştirilmesi,

24. Peynirde orijin tespiti

25. Genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerinden (mısır) üretilen ürünlerden (nişasta, fruktoz şurubu vb.) genetik transformasyona neden olan gen parçalarının aranması ve tanımlanması,

26. Gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin gıda güvenliği açısından araştırılması,

27. Gıdalarda taklit ve tağşişin belirlenmesine yönelik analiz metotlarının geliştirilmesi,

28. Tıbbi aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması,

29. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarımda kullanımının araştırılması,

30. Yeni teknoloji tarım alet ve makinelerine uygun sensör geliştirilmesi, (ekim, dikim, toprak işleme, hasat, ürün işleme, kurutma vb.)

31. Alternatif tarım sistemlerinin (Hassas tarım, entegre tarım, topraksız tarım, organik tarım vb.) geliştirilmesi

32. Tarım havzalarında ürün desenlerinin belirlenmesi,

33. Tuzlu-çorak tarım topraklarının ıslahı,

34. Mera ıslahına yönelik araştırmalar,

35. Tarımsal üretimde risk alanlarının belirlenmesi,

36. Tarımsal faaliyetlerin çevreye etkisi.

 

7.4. TARIMSAL YAYIN VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Desteklemeye İlişkin Bakanlar Kurulu ile İlgili Tebliğ : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120612-16.htm

 • Ülkenin  tarımsal  yayım  ve  danışmanlık  sisteminin  çoğulcu,  etkin  ve  verimli  bir  yapıya  kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil olan her işletme için destekleme ödemesi yapılır.
 • Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır.

a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmak, b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak,

1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak,

2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak,

3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak,

4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip olmak,

5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak,

6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak

 • Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile en az on iki aylık sözleşme imzalamış olmak,

b) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alma,

c) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak gerekir.

 • Bu destekten  faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte, yetki belgesi aldığı il/ilçe müdürlüğüne başvurur
 • Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.
 • Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL TYDD, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir.

 

7.5. BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ

 • Bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin kullanılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan  sağlığının  ve  doğal  dengenin  korunması  amacıyla  açık alanda  domates, turunçgil, elma, bağ ve örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılması amacıyla hazırlanmıştır.
 • Bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç; örtüaltı üretimi için 31 Aralık 2012, açık alanda domates için 28 Eylül 2012, turunçgil için 31 Ekim 2012, elma ve bağ için ise 31 Ağustos 2012 tarihi mesai bitimine kadar başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu müdürlüğe başvurur.
 • Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması  ile  kimyasal  ilaç  kullanımının  azaltılması  amacıyla  örtüaltı  bitkisel  üretimde,  paket toplamı  430  TL/dekar  olacak  ve  açık  alanda  bitkisel  üretime  arız  olan  zararlı  organizmalarla mücadelede   kimyasal   ilaç   kullanımının   azaltılması   ile   biyolojik   ve   biyoteknik   mücadelenin yaygınlaştırılması  amacıyla,  paket  toplamı  60  TL/dekar  olacak  şekilde;destekler  aşağıdaki  tabloda gösterilmiştir:

 

Sıra No

Örtü Altı Bitkisel Üretime Arız Olan Zararlı Organizmalara Karşı Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadelenin yaygınlaştırılması ve Kimyasal İlaç Kullanımının Azaltılması Amacıyla, Paket Toplamı 430 TL/dekar

 Destek Miktarı (TL/dekar)

1

Feromon + Tuzak Kullanımı

100

2

Tül kullanımı

80

3

Faydalı Böcek Salımı

250

Sıra No

Açık Alanda Bitkisel Üretime Arız Olan Zararlı OrganizmalarlaMücadelede Kimyasal İlaç Kullanımının Azaltılması ile Biyolojik ve Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Amacıyla, Paket Toplamı 60TL/dekar

Destek Miktarı (TL/da)

1

Domates, Turunçgil, Elma ve Bağda Feromon + Tuzak Kullanımı

30

2

Domates, Turunçgil, Elma ve Bağda Feromon + Tuzak Kullanımı

30

 

7.6.FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

 • Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)'nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), 1/1/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasında, uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarında kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim uygulanır:

 

 

7.7 ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ KAYIT DESTEKLERİ

 • Bu   kararın   ekinin   6.   Maddesine   göre   Çiftlik   muhasebe   veri   ağı   sisteminin   yaygınlaştırılması   ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir illerinde, örnek olarak seçilen ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde işletme başına 2012 yılında 375 TL katılım desteği ödemesi yapılır.
 • Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılır.
 • Aşağıdaki tarımsal işletmeler ÇMVA Katılım Desteği uygulamasından yararlanamaz. a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye kayıtlı olmayan,
b)Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,

c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,

ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan,

d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler.

e) Kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler.

E-Bülten

E Bülten

Döviz Kurları

Yayınlarımız

Etkinlik Takvimi

Kasım 2019
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Hava Durumu

Güneşli

19.44°C

Ordu, Türkiye

Güneşli

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.