Güncel Destek ve Teşvikler

Ekonomi Bakanlığı Destekleri

 

Destek Amacı

Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Ekonomi Bakanlığı'nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı karşılanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Organize eden firmalar yararlanabilmektedir.

Desteklenecek Fuarlar

 • Tekstil-konfeksiyon-halı
 • Deri (ayakkabı dahil)
 • Taşıt araçları ve yan sanayi
 • Gıda ve gıda teknolojisi
 • Elektrik/elektronik sanayi
 • Madeni eşya sanayi
 • Toprak sanayi
 • İnşaat malzemeleri
 • Mobilya sanayi

Desteklenecek Harcamalar

 • Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri ı (% 50) Azami Destek (ABD Doları) 25.000
 • Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderler Destek Oranı ( % 50) Azami Destek (ABD Doları) 15.000
 • Fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler Destek Oranı(% 50) Azami Destek (ABD Doları) 5.000

Yetkili Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı

Uygulamacı Kuruluş

İhracatçı Birliği

 1. 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Destek Amacı

Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir?

 • Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler
 • Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)
 • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

Sağlanan Destek

 • ISO 9000 serisi
 • ISO 14000 serisi
 • CE işareti
 • Uluslararası nitelikteki diğer kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler
 • ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri
 • Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuvar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları)

Destek Şartı

Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır.

Destek Oranı: % 50

Azami Destek Tutarı: 25.000 abd Doları

Başvuru Süresi:

Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir.

Yetkili Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı

Uygulamacı Kuruluş

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

 1. 98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ

Mezkur Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri:

 • Yeni bir ürün üretilmesi,
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,
 • Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını,ifade etmektedir.

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

Başvuru Mercii: ttgv

Yararlananlar: Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.

Desteğin Kapsamı: Projelere Sermaye Desteği Sağlanması Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

Uygulamacı Kuruluş: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

Destek Oranı : % 50

TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır:

a)   Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği

Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır.

Azami destek süresi: 2 yıl Azami destek tutarı: 1 milyon $ b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği

“Stratejik Odak Konuları Projeleri”, ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir.

Destek oranı : Proje giderlerinin tümü Azami destek tutarı: 100.000 $

Azami destek süresi: 1 yıl

2000/1 İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ Destek Amacı

Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir : Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

Destek Oranı : % 75

Destek Süresi : En fazla 1 yıl

Desteklenen Harcamalar : Bir SDŞ'ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.

Destek Kapsamında Çalışan Sayısı

 • SDŞ'lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli
 • Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık

brüt maaşlarının % 75'i

 • Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık

brüt maaşlarının % 75'i

Uygulamacı Kuruluş: (İhracat Genel Müdürlüğü)

2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar

Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Destek Amacı

Firmaların yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir

Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlardır.

Başvuru Şekli

Gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihinden en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.

Sağlanan Destek Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 50'si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25_ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde % 75 oranında destekten yararlandırılır.

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Müsteşarlıkça verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları % 75 oranında desteklenir.

Bireysel Katılımların Desteklenmesi

Müsteşarlıkça belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50'si,

Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75'i,

Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 75'i,

Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği

İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların % 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcıların % 50 destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır.

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Kimler Yararlanabilir

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları

Destek Süresi ve Sayısı

4 yıl ve 15 (onbeş) yurt dışı birim

Başvuru Süresi 6 ay Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye'deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye'deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

 • Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,
 • Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar, Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağı gösteren şartlar: Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,

Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması, Şirketin, en az % 51'ine sahip ortak veya ortaklarının, şirket adına yurt dışında şirket açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması, Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51'ine sahip ortak ya da ortakların şirket adına yurt dışında şirket veya birim açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir. Yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75'inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir.

Yetkili Kuruluş : Ekonomi Bakanlığı

Yurtdışında Onay Yeri : Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluk

Uygulamacı Kuruluş : İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty®’Nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, anılan Tebliğ kapsamında firmalarımıza sağlanan desteklerin daha etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi amacıyla “Turquality Otomasyon Sistemi” tasarlanmış ve 23/11/2009 tarihi itibarıyla canlı kullanıma geçilmiştir.

Diğer taraftan, “2011/5 Sayılı, 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ile 2006/4 Sayılı Tebliğ’de önemli yenilikler getirilmiş olup, Gastronomi sektörü destek kapsamına dahil edilmiştir.

Mezkur Tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler: Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.

Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

Başvuru Süresi: 6 ay

Yararlananlar: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan Şirketler

Destek Oranı: Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80)

Destek Süresi: 4 Yıl (Marka Destek Programı), 5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

Desteğin Kapsamı

 1. İhracatçı Birliklerinin;

*  Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 $

 1. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin;

*  Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 $

 1. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin;

*  İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:

Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları yıllık en fazla 50.0$,
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yıllık en fazla 300.000 $,
 • Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)
 • Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birime (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri yıllık en fazla 500.000 $,
 • Mağaza\lokanta\kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel vergi, resim harçlar ile açtıkları ve/veya açacakları mağaza\lokanta\kafelere ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri yıllık en fazla 400.000 $,
 • Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000 $,
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000 $,
 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri yıllık en fazla 50.000 $,
 • Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;
 • Dekorasyon harcamaları, mağaza başına en fazla 50.000 $,
 • Kira giderleri mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 $,
 • İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri en fazla 500.0$,
 • İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri yıllık en fazla 200.0$, desteklenmektedir.

TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları,
 • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri,
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)
 • Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafe kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri,
 • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri, söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları
 • Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri,
 • İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri, desteklenir.

** “Marka Destek Programı’ndan “TURQUALITY® Destek Programı’na geçen bir Şirketin yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez.

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

A- Yurt dışı Pazar Araştırması Desteği Desteğin Amacı

Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır. Kimler Yararlanabilir?

Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve yazılım şirketleri Sağlanan Destekler

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a)   Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

b)     Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Destek Tutarı:

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Ülke Sayısı ve Süresi

Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet; aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar araştırması projesi desteklenir. Coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

Yurt dışı pazar araştırması gezisi için ayrılan süre yol hariç en az 2 (iki), en fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre; en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder.

Başvuru Süresi

Başvuru, desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde gerekli belgeler ile birlikte şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ya da Bakanlığın (EK E)’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılır.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

B- Pazara Giriş Desteği

Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği Desteğin Amacı

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler , İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,) ile Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşlara (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yönelik faaliyet gösteren İşbirliği Kuruluşları bu destekten faydalanabilirler.

Sağlanan Destekler

Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri.

Destek Tutarı

Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Başvuru Süresi

Rapor ve danışmanlık desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığın ön onayını müteakip belirtilen ön onay sonrası destek başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile Ekonomi Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü/ Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) ibraz etmeleri gerekmektedir.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı (Söz konusu destekten faydalanmak isteyen şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığa ön başvuruda bulunmaları ve Bakanlığın ön onayını almaları gerekmektedir.)

Sınai ve/veya ticari şirketler ile bunların İşbirliği Kuruluşlarının rapor desteği başvurularını Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) yapmaları gerekmektedir.

Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşlara (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yönelik faaliyet gösteren İşbirliği Kuruluşlarının rapor desteği başvurularını Ekonomi Bakanlığı’na (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) yapmaları gerekmektedir.

Yurt Dışı Tanıtım Desteği Desteğin Amacı

Döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşlar (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yurt dışında tanıtımı faaliyetlerin desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir?

2011/1 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesi uyarınca döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşlar (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) destekten faydalanabilirler.

Sağlanan Destekler

Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a)       Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

b)    Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde gidilen ülkede günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

c)   Aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri:

 • Tercümanlık giderleri.
 • Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri.
 • Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri.
 • Halkla ilişkiler hizmeti giderleri.
 • Fuar ve sergi katılımı giderleri.
 • Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri Destek Tutarı

Yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) Kuruluşların program tarihinden en az 3 (üç) ay önce ön başvuruda bulunması gerekmektedir.

C-Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteğin Amacı

Bakanlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Sağlanan Destekler

Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

a)     Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına en fazla 2 (iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri -Organizatör Kuruluşun en fazla 2 (iki) çalışanının sektörel ticaret heyeti organizasyonuyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya sektörel ticaret heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri (Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşlara yönelik olarak düzenlenecek ön heyet programları desteklenmez.)

b)      Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri

c)       Sektörel ticaret heyeti veya alım heyeti programları kapsamındaki aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri

 • Tercümanlık giderleri
 • Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri:
 • Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri
 • Halkla ilişkiler hizmeti giderleri
 • Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri

Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir.

Destek Tutarı

Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Uygulamacı Kuruluş

Sınai ve/veya ticari şirketlere yönelik sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programları başvuruları Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır.

Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşlara (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yönelik sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programları başvuruları Ekonomi Bakanlığı’na (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) yapılır.

D- E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği Desteğin Amacı

Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.

Destek Tutarı

E-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Destek Süresi

Destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.

Uygulamacı Kuruluş

Başvuru, şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ya da Bakanlığın (EK E)’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılır. (Destekten yararlanabilmek için üye olmak istenen e-ticaret sitesinin Ekonomi Bakanlığı’ndan ön onay almış olması gerekmektedir.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

A- Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları Desteğin Amacı

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim giderlerinin desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir?

Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinde belirtilen sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri yararlanabilir.

Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 4 (dört) kişi katılabilir.

Sağlanan Destek

Şirketlerin yıllık toplam 20.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 60 (altmış) saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin %70'i desteklenir.

Eğitim Konuları

 • Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
 • Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,
 • Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
 • Dış Ticarette Fiyatlandırma,
 • Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
 • Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
 • Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
 • Yenilikçilik ve Kümelenme,
 • Bakanlıkça uygun görülen diğer konular

Uygulamacı Kuruluş : Ekonomi Bakanlığı

B- Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi Desteğin Amacı

İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerinin desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir

İşbirliği Kuruluşları: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

Sağlanan Destek

Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları

İşbirliği Kuruluşlarının,

 • Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,
 • İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,
 • İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi, ç. Süreç iyileştirme ve yönetimi,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,
 • Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması,

konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75'i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanır.

İstihdam Desteği

İşbirliği Kuruluşunca bu projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75'i desteklenir.

Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları

İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75'i karşılanır.

a)   Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

b)    Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri,

c)       Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

 • Tercümanlık gideri,
 • Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
 • Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
 • Halkla ilişkiler hizmeti gideri.

Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı

Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/ programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/programlarına katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.

Şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.

Uygulamacı Kuruluş Ekonomi Bakanlığı

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasını düzenleyen 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” 18/04/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve mezkur Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları düzenlenmiştir.

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Yararlanan Firmalar: Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri

Destek Süresi: Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri: en fazla 4 yıl Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri: Proje bazında Destek Oranı: % 50

Desteğin Kapsamı I.    Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi

 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları
 • Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.);
  • Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
  • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000. ABD Doları,
 • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.0 ABD Doları,
 • Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenmektedir.

Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
 • Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.);
  • Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
  • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
 • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.0 ABD Doları,
 • Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenmektedir.

 

Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.0 ABD Doları tutarında desteklenir.

2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ

A - Yurtdışı Ofis Desteği

Desteğin amacı: Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Destek Tutarı Kira : Kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri %50 oranında yıllık en fazla 40.000 ABD Doları desteklenir.

İstihdam

a)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı (ve 4 senelik lisans mezunu) 1 (bir) yöneticinin brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

b)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) büro elemanının brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 36.000 ABD Doları desteklenir.

 

Danışmanlık

Yurt dışı ofisler için satın alınan şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ile bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 30.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri

 

Desteklenebilecek Ofis Sayısı ve Süresi

En fazla 5 (beş) ofis 3 (üç) yıl süreyle yararlandırılır. 3 (üç) yıllık süre, ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

 

Başvuru

Yurt dışı ofis desteği kapsamına alınmadan önce , yurtdışı ofisin yerinde incelenmesi ve “Yurt Dışı Ofis Yerinde İnceleme Formu”nun onaylanması için şirketlerin yurtdışı ofisin bulunduğu ülkedeki Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliğine başvuru yapması gerekmektedir.

 

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

B-Reklam; Tanıtım Ve Pazarlama Desteği Desteğin Amacı:

Sektörün ve Teknik Müşavirlik Şirketlerinin tanıtımına katkıda bulunmak.

Destek Tutarı:

Reklâm, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında, yıllık en fazla 75.0 ABD Doları desteklenir.

 

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri ve Sektörel Kuruluşlar.

 

Desteklenebilecek Faaliyetler

Yurt dışında gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlar, yurt içi ve yurt dışı birimlerin internet sayfasına ilişkin tasarım, yazılım ve çeviriler, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış şirket katalogları, broşürler ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu faaliyetleri.

 

Destek Süresi

En fazla 3 (üç) yıl süresince yararlandırılır. 3 (üç) yıllık destek süresi, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

 

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

 

C-Pazar Araştırması Desteği Desteğin Amacı

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazar açılımlarını desteklemek.

Destek Tutarı

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir: Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Desteklenebilecek Faaliyetler: Pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 (iki) şirket çalışanının;

Ulaşım: Yurt dışı pazar araştırması kapsamında uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri (Örnek: Bir şirket günlük 30 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 30*0,70=21 ABD Doları tutarında destek alır, 100 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 50 ABD Doları destek alır.)

Konaklama: Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir şirket günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,70=140 ABD Doları tutarında destek alır, 500 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.)

Desteklenebilecek Pazar Araştırması Seyahati ve Ülke Sayısı

Her yıl takvim yılı içerisine en fazla 5 (beş) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. Bir pazar araştırması gezisi coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede yapılabilir.

Destek Süresi

Pazar araştırması gezisi için ayrılan süre en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. Pazar araştırması süresinin hesaplanmasında Türkiye’den çıkış ve Türkiye’ye dönüş tarihleri esas alınır. 10 (on) günü aşan bir pazar araştırması gezisinde ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye’ye dönüş gideri desteklenir.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

 

Ç - Fuar Desteği - Fuar Organizasyonu

Desteğin Amacı

Sektörel Fuar Organizasyonları düzenlenmesinin desteklenmesi.

Destek Tutarı

Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;

a)   Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları

veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamalar %70 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 75.000 ABD Doları,

b)      Fuar organizatörünün gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderleri %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,

c)      Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.0 ABD Doları desteklenir.

 

Kimler Yararlanabilir

Sektörel Kuruluşlar ve Fuarcılık Şirketleri.

Desteklenebilecek Fuarlar

İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarlar.

Destek Şartı

Milli katılım organizasyonlarında, en az 5 (beş) yerli katılımcının (firma) iştirak etmiş olması şartı aranır.

Destek Başvurusu

Fuarın açılış tarihinden en az 3 (üç) ay önce, “Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön- Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurulması gerekir.

 

D - Fuar Desteği - Fuar Katılım Desteğin Amacı

Sektörün Uluslararası Fuarlara katılımının teşviki.

Destek Tutarı

9M üzerinden ödenen boş stand kirası, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir:

Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar.

Desteklenebilecek Fuarlar

İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarlar. Destek Başvurusu

Fuardan en az 1 (bir) ay önce “Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu ” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa destek başvurusu yapılması gerekmektedir.

Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurusu yapılan uluslararası fuarlara katılım için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

E - Seminer Ve Konferans Desteği - Seminer ve Konferans Organizasyonu

Desteğin Amacı

Sektöre yönelik Seminer ve Konferanslar düzenlenmesinin desteklenmesi.

 

Destek Tutarı

Seminer veya Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;

a)   Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları

veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar %70 oranında, organizasyon başına en fazla 70.000 ABD Doları,

b)      Seminer, Konferans faaliyetlerinin gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,

c)      söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.0 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Sektörel Kuruluşlar.

Desteklenebilecek Seminerler ve Konferanslar

Seminer veya Konferansın içeriği ile ilgili olarak Bakanlık’tan ön onay alınması gerekmektedir.

Destek Şartı

Yurt dışı seminer/konferanslar için en az 10 (on) yerli katılımcı, yurt içi seminer / konferanslar için ise en az 5 (beş) yabancı konuşmacı, yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef ülkelerin üst düzey kamu görevlisi ve/veya faaliyet konusuna göre akademisyen vb. ile 30 (otuz) yerli katılımcının iştirak etmiş olması şartı aranır.

Destek Başvurusu

Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer ve Konferans faaliyetinin başlama tarihinden en az 3 (üç) ay önce “Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvuru yapılması gerekir.

 

F - Seminer Ve Konferans Desteği - Seminer ve Konferans Katılım

Desteğin Amacı

Sektörün Uluslararası Seminer ve Konferanslara katılımının teşviki.

Destek Tutarı

En fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar.

Katılım İçin Desteklenebilecek Seminer ve Konferanslar

Yurt dışında teknik müşavirlik, inşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul ve finansman konularında düzenlenen seminer, konferanslar.

Destek Başvurusu

Faaliyet tarihinden en az 3 (üç) ay önce “Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa destek başvurusu yapılması gerekmektedir.

Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurusu yapılan uluslararası seminer ve konferanslara katılım için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

G - Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Heyet Desteği

Desteğin Amacı

Sektörün dış pazarları tanımasını ve dış pazarlara açılmasını sağlamak.

Destek Tutarı

Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı için destek oranı %90 olarak uygulanır.

a) Ulaşım:

 • Şirket başına, en fazla 2 (iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirle rarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri
 • İşbirliği Kuruluşunun en fazla 2 (iki) çalışanının heyet organizasyonuyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti, konaklama ve araç kiralama giderleri

b)  Konaklama: Şirket veya İşbirliği Kuruluşu başına, günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri (Örnek: Bir şirket veya İşbirliği Kuruluşu günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 ABD Doları tutarında destek alır, 800 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.),

c)Tanıtım ve organizasyon giderleri:

 • Tercümanlık giderleri,
 • Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
 • Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri,
 • Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
 • Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri

Kimler Yararlanabilir?

Sektörel Kuruluşların organizasyonunda; Sektörel Kuruluşlar, Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri.

Desteklenebilecek Seminerler ve Konferanslar

Heyet öncesinde Bakanlık’tan ön onay alınması gerekmektedir.

Destek Şartı

Bakanlıkça organize edilen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyetleri hariç olmak üzere, en az 4 (dört) firmanın katılım sağladığı bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı desteklenebilir.

Destek Başvurusu

Heyet programı için “Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyeti Desteği Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa başvuruda bulunulması gerekir.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

Ğ - Teknoloji Ve Yurtdışı Eğitim Desteği - Teknoloji Desteği Desteğin Amacı

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik yeterliklerinin artırılması amacıyla uluslararası teknik standartlara erişim imkanlarının desteklenmesi.

Destek Tutarı

Uluslararası standardizasyon kuruluşlarının sitelerine üyelik ve standart dokümanları satın alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Sektörel Kuruluşlar ve Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Destek Şartı

Ön onay verilen uluslararası standardizasyon kuruluşları ve standartlar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Duyurusu yapılan uluslararası standardizasyon kuruluşlarının siteleri ile standart dokümanları için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

Destek Başvurusu

“Teknoloji Desteği Ön-Onay Başvuru Formu ” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle ile üyelik veya satın alım tarihinden en az 1 (bir) hafta önce Bakanlığa başvurulması gerekir.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

F - Teknoloji Ve Yurtdışı Eğitim Desteği - Yurtdışı Eğitim Desteği

Desteğin Amacı

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik kapasitelerinin ve becerilerinin artırılması amacıyla, yurtdışı teknik eğitim kurslarına katılımlarının desteklenmesi desteklenmesi.

Destek Tutarı

Yurt dışı teknik eğitim kursuna katılan en fazla 2 (iki) teknik personelin;

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücreti giderleri,

b)Konaklama: Gidilen ülkede kurs süresi içerisinde, TMŞ başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir TMŞ günlük 200 ABD otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 ABD Doları tutarında destek alır, 500 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.)

c)Eğitim: Uluslararası kurs katılım bedeli giderleri, destek kapsamındadır.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Destek Şartı

Ön onay verilen uluslararası kurslar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Duyurusu yapılan uluslararası kurslar için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

Destek Başvurusu

“Yurt dışı Eğitim Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle ile kurs başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa başvurulması gerekir.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

H -Fizibilite Etüdü Ve Nazım Planı Desteği Desteğin Amacı

Hedef pazarlarda Fizibilite Etüdü ve Nazım PLanı çalışmalarının Teknik Müşavirlik Şirketlerimizce yapılması.

Destek Tutarı

Fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması çalışmaları kapsamında, işveren yabancı kamu idareleri ile imzalanan hizmet sözleşmelerine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri %50 oranında, her bir proje için en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Destek Şartı

Çalışma konusu projenin kamu yatırımı olması ve inşaatı için gerekli finansmanın olduğunun gösterilmesi şarttır.

Destek Başvurusu “Fizibilite Etüdü veya Nazım (Master) Plan Hazırlanması Desteği Başvuru Formu” ve mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurulması gerekir.

Destek başvurusunda bulunan şirketler YUrtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Komitesi’nin değerlendirme toplantısına başvuru konusu projeleri anlatmak üzere davet edilir.

İmza altına alınmış sözleşmeler için, imza tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) ay içerisinde destek başvurusunda bulunulabilir.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

I -Sözleşme Desteği Desteğin Amacı

Hedef pazarlarda katma değeri yüksek ve nitelikli teknik müşavirlik projelerinin Teknik Müşavirlik Şirketlerimizce yapılması.

Destek Tutarı

İşveren kamu idarelerince açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri %20 oranında, her bir proje için en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Destek Şartı

Çalışma konusu projenin kamu yatırımı olması şarttır.

Aynı proje kapsamında işveren kurum/kuruluşlardan müteahhitlik sözleşmeleri çerçevesinde imzalanan teknik müşavirlik alt taşeronluk sözleşmeleri hariç diğer tüm teknik müşavirlik hizmetleri genelinde taşeronluk, alt taşeronluk, vb. gibi konularda teknik müşavirlik işinin kısmi yükleniciliğinin üstlenilmesini öngören sözleşmeler destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

 

Destek Başvurusu

“Sözleşme Desteği Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle destek talebinde bulunulan proje için açılacak ihale öncesinde Bakanlığa başvurulması gerekir.

İhale öncesinde, destek başvurusunda bulunan şirketler Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Komitesi’nin değerlendirme toplantısına başvuru konusu projeleri anlatmak üzere davet edilir.

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

11.2010/10 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ

Destek Amacı

Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir?

Tarım ürünleri ihracatçıları

Sağlanan Destek

İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir.

Desteklenen Tarım Ürünleri

(Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir.)

2010/10 SAYILI

 

 

İHRACA

 

 

TEBLİĞ

 

 

T

 

AZAMİ

KAPSAMINDAKİ

 

ARMONİZE

 

MİKTAR

 

 

MADDE ADI

 

İADE

 

ÖDEME

MALLAR

 

GTİP

 

BARAJI

 

LİSTESİSIRA

 

 

MİKTAR

 

ORANI

NO

 

 

I

 

 

 

1

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar

0603.11,12,13,

14,19

205 $/Ton

% 40

% 10

2

Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)

07.10

(0710.10 hariç)

79 $/Ton

% 45

% 12

3

Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)

07.12

370 $/Ton

% 40

% 10

4

Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş )

08.11

78 $/Ton

% 45

% 8

5

Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri

20.01, 20.02,

20.03,

20.3,        20.05, 20.06,

20.08 (2008.11;

75 $/Ton

% 100

% 8

 

Özel Statülü Şirketler

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12, Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25664) kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin, ihraç ürünlerimizin tanıtılması, çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla Devlet Yardımlarından öncelikle yararlandırılmaları sağlanır.

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin 2004/4 Sayılı Tebliğ[1] ile ile 22/12/1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3’üncü maddesinin (k) bendine istinaden,

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracat sektörü içinde bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına yönlendirilmesi amacıyla; ihracat ve ilgili konularda (finansman, tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme v.b.) hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve bu suretle daha etkin faaliyet göstermelerini teminen kurulan şirketlere, Ekonomi Bakanlığınca "Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDS) Statüsü" verilmesi, geri alınması ve sorumlulukları düzenlenmektedir. Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmesi durumunda, Müsteşarlığın önceden izni ve görüşü alınması şartıyla (d) bendinde belirtilen ortaklık payına ilişkin sınırlamalar uygulanmaz. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve ortağı KOBİ’ler, ihracata yönelik devlet yardımlarının hedef grubunu oluştururlar ve bu yardımlardan öncelikle yararlandırılırlar.

13.2012/4 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Desteğin kapsamı: Bu program, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmak ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek amacıyla sağlık turizmi, bilişim, film ve eğitim sektörlerine verilen “pazara giriş”, “yurt dışı tanıtım”, “yurt dışı birim”, “belgelendirme”, “ticaret heyeti”, “alım heyeti” ve “danışmanlık” desteklerini kapsar.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerine Yönelik Destekler A- Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Destekler Pazara giriş desteği

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; sağlık turizmi şirketleri ve sağlık kuruluşları için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu destek kapsamında satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır. Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlıktan ön onay alınmalıdır. Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden sağlık kuruluşları tarafından Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına getirilen hastaların uçuş giderleri %50 oranında ve toplam tedavi masraflarının %20’sini geçmemek üzere hasta başına en fazla 1.000 ABD Doları tutarında karşılanır.Bu kapsamdaki destekten Bakanlığın protokol yaptığı sağlık kuruluşları yararlandırılır.

Yurt dışı tanıtım desteği

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Yurt dışı tanıtım desteğinde ön onay verilen tanıtım programları desteklenir. Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşları tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir.

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Söz konusu bu destek uyarınca bir sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir. Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Yurt dışı birim desteği

Sağlık kuruluşlarının, sağlık turizmi şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve yıllık 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir. Bir sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanabilir. Yurt dışındaki birimin yurt dışında kurulmuş yerli-yabancı ortaklığı tarafından açılması halinde, bu madde kapsamındaki destek tutarları söz konusu ortaklıktaki hisse nispetinde ödenir. Sağlık turizmi şirketleri, bu kapsamda, sadece yurt dışında açılan ofisleri için desteklenir.

Belgelendirme desteği

Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyona ilişkin alım, yenileme ve danışmanlık giderleri; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri

Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu destek uyarınca bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her bir yararlanıcının en fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.

Bu destek türünde sadece Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti ve alım heyeti programları desteklenir. Bir işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir. İşbirliği kuruluşlarının ön onay verilen ticaret heyeti veya alım heyeti programları desteklenir. Ön onay başvurusu program başlangıç tarihinden en az bir ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa yapılır. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyetleri, doğrudan Bakanlıkça veya Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte düzenlenir. Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyeti ve alım heyeti programları hariç olmak üzere, en az 8 (sekiz) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenir.

Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için bu madde kapsamındaki destek %90 oranında uygulanır.

Bakanlık Türkiye’nin uluslararası sağlık turizmi gelirlerini artırmak, pazara girişi sağlamak ve ülke tanıtımı yapmak amacıyla hedef ülkelerde ticaret heyetleri kapsamında sosyal yardım projeleri koordine edebilir. Sosyal yardım projesi içeren ticaret heyetleri için bu madde kapsamındaki destek %100 oranında uygulanır. Söz konusu sosyal yardım projeleri kapsamında yardım amaçlı malzemeler ile yardım için gerekli olan profesyonel ve yerel personelin taşıma, ulaşım, konaklama ve hizmet giderleri de karşılanır.

Bakanlıkça organize edilen bir ticaret heyeti programı, alım heyeti programı veya sosyal yardım projesi; Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte de gerçekleştirilebilir.

Danışmanlık desteği

Sağlık turizmi şirketleri veya sağlık kuruluşlarının Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

B- Bilişim Sektörüne Yönelik Destekler Pazara giriş desteği

Bilişim şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat ya da yatırımla ilgili konularda satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; bilişim şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu kapsamda satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır. Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlıktan ön onay alınmalıdır. Bilgisayar oyunlarının yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir bilgisayar oyunu için 1 (bir) kez olmak üzere %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bilişim şirketlerinin tablet bilgisayarlar, cep telefonları veya mobil cihazlarda kullanılmak üzere üretilen bilgisayar uygulamalarının (aplikasyonlarının), yurt dışı satışına yönelik olarak yaptıkları komisyon giderleri; uygulama başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu kapsamda uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde üretilen uygulamalar desteklenebilir.

Yurt dışı tanıtım desteği

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; bilişim şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.0 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu Tebliğ kapsamında ön onay verilen tanıtım programları desteklenir. Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşları tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir.

Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu kapsamda bir bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir. Bilişim şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere, reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Yurt dışı birim desteği

Bilişim şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; bilişim şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her bir birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir. Bu madde kapsamında bir bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanabilir. Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan bir birim de bu madde kapsamında destekten yararlanabilir. Yurt dışındaki birimin yurt dışında kurulmuş yerli-yabancı ortaklığı tarafından açılması halinde, bu madde kapsamındaki destek tutarları söz konusu ortaklıktaki hisse nispetinde ödenir. Yurt dışı birim desteğinden yararlanabilmek için ilgili birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir. Destek başvurusuna ilişkin inceleme sonuçlanmadan önce ilgili birimin kapatılması durumunda destek ödemesi yapılmaz. Teknokentlerin yurt dışında açtıkları her bir bilişim merkezinin veya irtibat ofisinin kira gideri %80 oranında, her bir birimde çalışan en fazla 2 (iki) personelin yıllık brüt ücretleri %50 oranında karşılanır. Kira ve personel gideri bir birim için toplamda yıllık en fazla 600.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Belgelendirme desteği

Bilişim şirketlerinin uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyon satın alma, yenileme ve danışmanlık giderleri her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri

Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu kapsamda bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her yararlanıcının en fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır. Bu madde uyarınca, sadece Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti ve alım heyeti programları desteklenir. Bir işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir. İşbirliği kuruluşlarının ancak ön onay verilen ticaret heyeti veya alım heyeti programları desteklenir. Ön onay başvurusu program başlangıç tarihinden en az bir ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa yapılır. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Bakanlık tarafından koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılarla birlikte de düzenlenebilir. Bakanlıkça koordine edilen ticaret heyeti veya alım heyeti programları hariç olmak üzere, en az 5 (beş) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenebilir. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için bu madde kapsamındaki destek %90 oranında uygulanır.

Danışmanlık desteği

Bilişim şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmeti giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bir bilişim şirketi danışmanlık desteğinden bir kez yararlanabilir.

C-Film Sektörüne Yönelik Destekler Pazara giriş desteği

Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler ile işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları ya da hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler için %60 oranında ve yıllık en fazla 100.0 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 300.0 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu kapsamda satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır. Desteklenecek raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlıktan ön onay alınmalıdır. Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir film için en fazla 5 (beş) kez, %50 oranında ve başvuru başına en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Karşılanacak pazara giriş giderine ilişkin tutar, ilgili filmin pazarlama faaliyeti sonucunda yurt dışına satış faturasında belirtilen tutarın %50’sini geçemez. Pazara giriş giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde de söz konusu giderler aynı oran ve tutarda karşılanır. Destek, desteklenecek film yurt dışında gösterime girdikten veya satışa sunulduktan sonra verilir. Bir film için bir ülke veya ülke grubuna yönelik pazara giriş giderleri bir kez karşılanır. Türkiye’nin sosyal, tarihî, kültürel ve ticarî tanıtımını yapan belgesel filmler için belirtilen destek %70 oranında uygulanır.

Yurt dışı tanıtım desteği

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ya da film marketi ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler için %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu Tebliğ uyarınca ön onay verilen tanıtım programları desteklenir. Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler ile işbirliği kuruluşları tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler ya da işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerine ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu program kapsamında bir film dağıtımcısı veya yapımcısı şirket ya da işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.

Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler ya da işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve film dağıtımcısı veya yapımcısı şirket ya da işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Yurt dışına yönelik pazara giriş çalışmaları çerçevesinde şirketler ile işbirliği kuruluşlarının bir filmin içeriğinde yaptırdıkları reklam giderleri; şirketler için %50, işbirliği kuruluşları için %70 oranında olmak üzere film başına en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu madde uyarınca desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj veya reklam filmi şeklinde olabilir. Film içeriğinde imaj konumlandırma şeklinde yaptırılan reklam giderleri de karşılanır. Bu kapsamdaki destek, destekten yararlanacak filmin yurt dışında gösterime girmesi veya satışa sunulmasından sonra verilir.

Ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri

Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her yararlanıcının en fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.

Bu programda sadece Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti ya da alım heyeti programları desteklenir. Bir işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir. İşbirliği kuruluşlarının ön onay verilen ticaret heyeti veya alım heyeti programları desteklenir. Ön onay başvurusu program başlangıç tarihinden en az bir ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa yapılır. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Bakanlıkça koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılarla birlikte de düzenlenebilir. Bakanlıkça koordine edilen ticaret heyeti veya alım heyeti programları hariç olmak üzere, en az 5 (beş) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenir. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için bu madde kapsamındaki destek %90 oranında uygulanır.

D-Eğitim Sektörüne Yönelik Destekler Pazara giriş desteği

Eğitim kurumlarının ve işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslar arası mevzuat veya yatırım ile ilgili konularda satın alacakları ya da hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; eğitim kurumlan için %60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamında verilen destekler, devlete ait eğitim kurumlan için %100 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları tutarında uygulanır. Bu destek uyarınca satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır. Desteklenecek raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlıktan ön onay alınmalıdır. Yararlanıcılar bu program kapsamında yıllık en fazla toplam 600.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

Yurt dışı tanıtım desteği

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; eğitim kurumları için %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamındaki destekler devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları tutarında uygulanır. Bu program uyarınca ön onay verilen tanıtım programları desteklenir. Eğitim kurumları ve işbirliği kuruluşları tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile birlikte Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir.

Eğitim kurumları ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamındaki destek, devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 15.000 ABD Doları tutarında uygulanır. Bu madde uyarınca bir eğitim kurumu veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.

Eğitim kurumları veya işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve eğitim kurumu veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu program kapsamında uygulanacak destek, Devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında uygulanır.

Yurt dışı birim desteği

Eğitim kurumlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; eğitim kurumları her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her bir birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.0 ABD Doları tutarında desteklenir. Bu kapsamdaki destek, devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları tutarında uygulanır.

Bir eğitim kurumu yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanabilir. Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan bir birim de bu madde kapsamında destekten yararlanabilir. Yurt dışındaki birimin yurt dışında kurulmuş yerli-yabancı ortaklığı tarafından açılması halinde, bu madde kapsamındaki destek tutarları söz konusu ortaklıktaki hisse nispetinde ödenir. Yurt dışı birim desteğinden yararlanabilmek için ilgili birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir. Destek başvurusuna ilişkin inceleme sonuçlanmadan önce ilgili birimin kapatılması durumunda destek ödemesi yapılmaz.

 

02/07/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 27/11/2004 tarihli ve 25653 sayılı, 16/04/2005 tarihli ve 25788 sayılı, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan 2004/10, 2005/7, 2006/13 sayılı Tebliğler ile 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Tebliğ ile getirilen değişiklikler metne işlenmiştir.

E-Bülten

E Bülten

Döviz Kurları

Yayınlarımız

Etkinlik Takvimi

Kasım 2019
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Hava Durumu

Güneşli

19.44°C

Ordu, Türkiye

Güneşli

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.